ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 16:46
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-ޓައިވާން
ޗައިނާއިން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގައި މަސައްކަތްކުރަނީ އެގައުމު ހިފުމަށް: ޓައިވާން
 
ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާއިން މިސައިލް ހަމަލާތަކާއި ސައިބަރ ހަމަލާތަކުގެ އިތުރުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އިގުތިސާދީ ގޮތުން ޓާއިވާނަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިއީ ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ޖިއޯސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒުތައް ޓައިވާނުން ބޭރަށް މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރުމަށް އެގައުމުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ހެތްކެއް
 
މިއީ ޓައިވާންގެ އިތުރުން މުޅި އެސަރަހައްދަށްވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް

ޗައިނާއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީން ހަރަކާތްތަކަކީ ޓައިވާނަށް އެރުމަށް އެގައުމުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޓައިވާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖޯސެފް ވޫ ވަނީ އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ސްޕީކަރ، ނެންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާގުޅިގެން ޗައިނާއިން ފަށައިގެން އުޅޭ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަކީ އެގައުމުން ޓައިވާނަށް އަރައި ޓައިވާން ހިފުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފިދާޅުވެފައެވެ.

ވޫ ވަނީ ޗައިނާއިން އެގައުމަށް އަރައި އެގައުމު ހިފަން ގަސްތުުރާ ދުވަހެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް ޗައިނާއިން މިހާރު ކުރަމުންއެދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޓައިވާނުން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާއިން މިހާރު ބޮޑެތި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވޫ ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިސައިލް ހަމަލާތަކާއި ސައިބަރ ހަމަލާތަކުގެ އިތުރުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އިގުތިސާދީ ގޮތުން ޓާއިވާނަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ނިންމުމަށްފަހު ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ދިގު މުއްދަތުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ޖިއޯ ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒުތައް ޓައިވާނުން ބޭރަށް މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރުމަށް އެގައުމުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށާއި މިއީ ޓައިވާންގެ އިތުރުން މުޅި އެސަރަހައްދަށްވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޫ ވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
0%
0%
60%
20%
0%
ކޮމެންޓް