ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 19:12
ޑރ. ޑޭވިޑް ބްރިއުސްޓަރ - ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޑރ. ޑޭވިޑް ބްރިއުސްޓަރ - ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ: ޑރ. ޑޭވިޑް
 
މޫސުމީ ހިރާސްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް
 
ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮތް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަވާނެކަމަށް، ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ޑޭވިޑް ބްރިއުސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ޑޭވިޑް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓިވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ "ނޭޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ"އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެ ދިރާސާތައް އެކުލަވާލުމުގަ ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. ޑޭވިޑްއަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް އޭނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށްވުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ހިނގާކަންކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއާއި ޗައިނާ އަދި އެމެރިކާފަދަ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ މެދުގަ ހިނގާ ކަންކަމުގަ، ރާއްޖެފަދަ ކުދި ގައުމުތައް ތާށިވޭ. އެ ގޮންޖެހުން ރާއްޖެއަށް އެބަ އޮތް.
ޑރ. ޑޭވިޑް ބްރިއުސްޓަރ

ޑޭވިޑް ވަނީ ރާއްޖެފަދަ ކުދި ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތަފްސީލަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އިގުތިސާދީ އަދި މޫސުމީ ހިރާސްތައްފަދަ ކަންކަމަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލުގައި ގައުމުތަކުގެ ސިޔާދަތަަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ "ނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ"އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ"އާ ބެހޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ޑޮމެއިންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ވިޝަންގެ ބިންގަލުގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާ ލިޔުންތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް