ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 18:23
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-ޓައިވާން
ޗައިނާގެ އައު އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެއް، ޓައިވާނުން ބުނަނީ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާ ނުވަންނަކަމަށް
 
އެގައުމުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ ނުކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށް އެހެން ގައުމަކުން ބުނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ވޭންގް ވާހަކަދެއްކެވި
 
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވޭންގް ވިދާޅުވި
 
ޗައިނާއިން މިފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޓައިވާންގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިނުވާކަމަށް ޓައިވާނުން ވަނީ ބުނެފައި

ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްކަމަށްބުނެ (ޓައިވާންގެ ސަރަހައްދު ހިމެނެހޭން) އެގައުމުގެ އަމިއްލަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވޭންގް ވެންބިން ވަނީ، އެގައުމުން އެގައުމުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެހެން ގައުމަކުން ބުނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ވޭންގް ވަނީ، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ އެގައުމުގެ ދާހިލީ ގާނޫނު ތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާވެސް އެއްގޮތަށް ކުރެވޭކަމެއްކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާއިން އެގައުމުން އައު އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް އިއުލާނުކުރިއިރު، ޓައިވާނުން ވަނީ، ޗައިނާއިން މިފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރާކާތްތަކުގައި ޓައިވާންގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާއިން އެސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށާއި، ޓައިވާންގެ އަސްކަރިއްޔާ އޮތީ ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތަކާވެސް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށްކަމަށް ޓައިވާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް