ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 22:21
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ހެޑް ކުއާޓާރ، ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ހެޑް ކުއާޓާރ، ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސަލީމް އެއް ނޫން: ފުލުހުން
ވީޑިއޯއިން ފެންނަ އެއްވެސް މީހަކީ ސަލީމް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ: ފުލުހުން
 
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކީ ސަލީމް ނޫންކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި
 
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއްގައި މެމްބަރު ސަލީމް ފެންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރީ "ދިޔަރެސް" ނޫހުން
 
ދިޔަރެސް އާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި އަބުރުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދައުވާ ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ބަލައިގެންފައި

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ފެންނަ ކަމަށް "ދިޔަރެސް" ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރިނަމަވެސް ތަހުގީގުތަކުން އެ ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ސަލީމް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ ވީޑިއޯގައި ސަލީމް ފެންނަ ކަމަށް ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ރިޕޯޓް ކުރުމުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ފުލުހަށް ހުށަހަހެޅުއްވުމުން، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފޮނުވި ޖަވާބުގެ ސިޓީގައެވެ. ފުލުހުން ސަލީމުއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލައަކީ ފުލުހުން ތަހުގީ ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ އެކަކީ ސަލީމްކަމަށް ރާއްޖޭގައި ނެރެމުން އަންނަ ނޫހަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ތަހުގީގަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުން ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ ސަލީމް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށާއި މި މައްސަލައިގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ތަހުގީގަށް ހޯދާފައިވާއިރު އެއީ ސަލީމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރާއްޖެ ޓީވީ ހިމެނޭ އިމާރާތް ނުވަތަ އޮފީސް ނޫންކަން ވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުން އެ ވީޑީއޯއިން ފެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކީ އަހުމަދު ސަލީމް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގޭތީ، މި ވީޑީއޯގައި ފެންނަ ފަރާތަކީ އަހުމަދު ސަލީމް ނޫން ކަމަށް ތަހުގީގުން ނިންމާފައިވާ ކަމާއި، އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ވީޑިއޯ ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ހޯދިފައިވާއިރު އެއީ އަހުމަދު ސަލީމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ރާއްޖެ ޓީވީ ހިމެނޭ އިމާރާތް ނުވަތަ އޮފީސް ނޫންކަންވެސް އެނގިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ފުލުހުންގެ ޖަވާބުގެ ސިޓީ
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށްފަހު ފޮނުވި ޖަވާބުގެ ސިޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މީގެ އިތުރުން، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާތަން ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްގައި ސަލީމް ފެންނަ ކަމަށް ނޫހަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ، ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ވީޑިއޯތަކެއް އާއްމުވި ވަގުތަކަށްވެފައި، އެ ވީޑިއޯތަކުގައި ސީޔާސީ އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ތިބިކަން ހާމަވި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމުން އެއީ ސަލީމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ވަކި ކަހަލަ މަންފާއެއް ހޯދައި، އަބުރު ނަގާލުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ތަހުގީގުން ލިބޭ މައުލޫމާތުތައް ކޯޓަށް ބޭނުންވާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ކޯޓާއި ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ޖަވާބުގެ ސިޓީގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއްގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ދިޔަރެސް" އިންނެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިޔަރެސް ނޫހާއި އެ ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސަލީމް ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް އަބުރުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދައުވާ ވެސް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލަ މިހާރު ބަލައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
10%
10%
0%
30%
ކޮމެންޓް