ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 15:40
މާފުށީގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއެއް
މާފުށީގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއެއް
މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން
ގްރީން ޓެކްސް
ގްރީން ޓެކްސްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ
 
ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމާމެދު ދެބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކާގުޅިގެން
 
މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއެކު ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ

ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކާގުޅިގެން، ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން ފަސްކުރަންޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި، ގްރީން ޓެކްސް ނަގަންފަށާ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި 1 ޖެނުއަރީ 2023 އޮތުމާއެކު، އެ މައްސަލައިގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރެގެން އެކަން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލިސް ހުޅުވެންވާއިރަށް، އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލު ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މަޖިލިސް ހުޅުވުމާއެކު ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިފައިވަނީ އެ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ)އަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭ ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް 3 ޑޮލަރުން 6 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެކެވެ.

އިސްލާހުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ)ގައި ބުނެފައިވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2023ން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއި، ރިސޯޓް ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކާއި، މީހުން ދިރިރުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ 50 ކޮޓަރިއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އެއިން ތަނެއްގައި ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް 6 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން، ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެކަމަށެވެ.

އަދި މި މާއްދާގެ (އ)ވެސް ވަނީ އިސްހާލުކޮށްފައެވެ. 35 ވަނަ މާއްދާގެ (އ)ގައި ބުނެފައިވަނީ މި މާއްދާގެ (ކ)ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 1 ޖަނަވަރީ 2023ން ފެށިގެން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ކޮޓަރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ކޮޓަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް 3 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން، ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާގުޅޭގޮތުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި އެ މާއްދާގައި އޮތްގޮތުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2023ން ފެށިގެން ކަމަށްވުމާއެކު، އެ ކަމުގައި ދެބަސްވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ތަސްދީގުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގްރީން ޓެކްސް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވައި އެ މާއްދާ އިސްލާހުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށެވެ.

1 ނޮވެމްބަރ 2015ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކުން ކޮންމެ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގްރީން ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއްގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގައި މީރާއަށް ދެއްކުމަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދަކުން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އަދަދެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ، އެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަކީވެސް ލޯކަލް އޭޖެންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަދި ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހާލަތުގައި އެ އުޅަނދުގައި ތިބޭ ގެސްޓުންގެ ފަރާތުން ގްރީން ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ އެ އުޅަނދު ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބަލާނީ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގައި، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކުރުންކަމަށް ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގައި އެކަނި ވެސް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 87.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 379.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް