ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 13:17
އައު ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
އައު ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
މިނީ ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގެ ޕާކިން ޒޯންތައް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓުނުހާ އަވަހަކަށް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ
ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓޭނީ މިހާރު ހުރި ބައެއް ޕާކިން ޒޯންތައް އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްގެން

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ހުރި ޕާކިން ޒޯންތައް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް)ގެ ދަށުން މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މި ޚިދުމަތް ފަށައިގަތުމަށް ބެނުންވާ ބަސްތައް މިހާރު ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

Advertisement

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް, މިހާރު ހުރި ބައެއް ޕާކިން ޒޯންތައް އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓިގެންދާނީ އެއަށްފަހުގައެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ޕާކިން ޒޯންތައް ބަދަލުކުރާނެ ބިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދީފައެވެ. މިއާއެކު ޕާކިންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ 50 އަހަރުގެ ސަރވިސް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ "ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް"ގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އާރްޓީއެލް ފެރީއާއި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތްކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޚިދުމަތް ފެށޭނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަސް ސްޓޮޕްތައް ގާއިމްކުރެވުނީމަ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އާރްޓީއެލް ބްރޭންޑުކުރެވިފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު އައު 41 ބަސް ވަނީ ރާއްޖެގެނެސްފައެވެ. މި ބަސްތަކަކީ ބޮޑުމިނާއި ޖާގައިގެގޮތުން ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަސްތަކެކެވެ. އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރެވިފައިވާ މި ބަސްތަކުގައި އެއްފަހަރާ 20 މީހުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

31 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅުތަކަށް އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނުނަމަވެސް، 14 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިޔަށްދާނީ ރޫޓުތައް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ދަތުރުތަކެއްކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ބަސްތަކުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 3 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށާއި، ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް