ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 13:07
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯ
ބެކް-ޓު-ސްކޫލް
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
މިއީ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބިގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 31 އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް

ސްކޫލްތަކުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިޔައްގެންދާ ބެކް ޓު ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފިއެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2022 އިން 31 އޮގަސްޓް 2022 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔައްދާ މި ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސްގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައިވެސް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ކިޔަވާކުދިން އަދި އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯއިން އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކާ ހެޕީ ކައު ޗީޒް އަދި އައިވީ ކިރު ގަނެގެން ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން ރީޓެއިލްކޮށް އަދި ހޯލްސޭލްކޮށް ޑެވޮންޑޭލް، ހެޕީ ކައު ޗީޒް، އަދި އައިވީ ކިރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ރީޓެއިލް ތިން ނަސީބުވެރިން އަދި ހޯލްސޭލް ތިން ނަސީބުވެރިން ހޮވާނެކަމަށްވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. ރީޓެއިލްގެ ތިންވަން ނަސީބުވެރިޔާއަށް 1500 ރުފިޔާގެ އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް ގިފްޓް ވައުޗާއެއް، ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 2500 ރުފިޔާގެ ޕީކަބޫ ގިފްޓް ވައުޗާއެއް އަދި އެއްވަނަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5000 ރުފިޔާގެ ޕީކަބޫ ގިފްޓު ވައުޗާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހޯލްސޭލްގެ ތިންވަނަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ރަސަލް ހޮބްސެގެ ފެންކައްކާ ޖަގު އަދި ރަސަލް ހޮބްސްގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަނެ ލިބޭއިރު، ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ލިބެނީ ރަސަލް ހޮބްސެގެ ފެންކައްކާ ޖަގު އަދި ރަސަލް ހޮބްސްގެ މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ އިތުރުން ހަމަ މި ބްރޭޑްގެ ޕްރެޝަރ ކުކާރއެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. އެއްވަނަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 327 ލީޓަރުގެ ޗެސްޓް ފްރީޒާއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ޑެވޮންޑޭލް 1ލީޓަރ ކިރު ޕެކެޓް އަދި ކޮންމެ ހިކި ކިރު ޕެކެޓަކަށް ޑެވޮންޑޭލް ލޯގޯ ޖެހި ކަޕެއް ލިބޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މި ކަޕަކީ ލިމިޓެޑް އެޑިޝްނަން ކަޕްތަކެއް ކަމަށާއި އަދި ސްޓޮކް ހުސްވާދެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް