ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 11:18
ޖެސިންދާ އާޑަން - ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު
ޖެސިންދާ އާޑަން - ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު
ބީބީސީ
ނިއުޒިލަންޑުގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުން
ކޮވިޑް19 އަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިއުޒިލަންޑުގެ ބޯޑަރު އެއްކޮށް ހުޅުވާލައިފި
 
ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ނިއުޒިލަންޑުގެ ޓުއަރިޒަމްގެ އާމްދަނީ 16 ބިލިއަނުން އެއްބިލިއަން ނިއުޒިލަންޑް ޑޮލަރަށް ވެއްޓުނު

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ނިއުޒިލަންޑުގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއާއެކު ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ވިސާ ނަގައިގެންދާ މެހްމާނުންނާއި އަދި ސްޓޫޑަންޓް ވިސާގައިދާ ފަރާތްތަކަށް ހުރަހެއް ނެތި އެގައުމަށް އެތެރެވެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ބޭލުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދެވޭނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންދާ އާޑަން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށާއި މިކަމަކީ ވަރަށް ހިފެހެއްޓުންތެރި ކަމާއެކު ފެށުނު "ޕްރޮސެސް" އެއްކަމުގައެވެ.

މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ނިއުޒިލަންޑްގެ މެރިޓައިމް ބޯޑަރުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއާއެކު ކްރޫޒް މަނަވަރުތަކާ އަދި ބޭރު ގައުމުތަކުން ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާ ޔޮޓްތަކަށް ވެސް އެގައުމުގައި ޑޮކް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޯޑަރު ބައިބަޔަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އޭރު ހުއްދަ ދިނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދައެވެ. އޭގެ ފަހުން މާރޗް މަހު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ. އެއަށް ފަހު މޭމަހު ވިސާ ނެތި އެގައުމަށް އެތެރެވެވޭ 50 ގައުމަކުން މީހުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ދިނެވެ.

އޮކްލަންޑްގައި ކުރިޔަށްދާ ޗައިނާ ބިޒްނަސް ސަމިޓުގައި މުޚާތަބް ކުރައްވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންދާ އާޑަން ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހުނު ކަމުގައެވެ.

އެހެންވެސް ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ނިއުޒިލަންޑްގެ ޓުއައިޒަމް އަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޓުއަރިޒަމްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު ލިބެމުން އައި 16 ބިލިއަން ނިއުޒިލަންޑް ޑޮލަރު އެއްބިލިއަން ނިއުޒިލަންޑު ޑޮލަރަށް ވެއްޓުނެވެ. އަދި ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ސީދާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އައި މީހުންގެ އަދަދު 72 ހާހުން މަދުވެގެން ދިޔައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް