ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 00:43
އެސްޓީއޯގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
އެސްޓީއޯގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ރިޕޯޓު
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
155 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް 4.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 217 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 188 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު 155 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 4.04 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެ ކުއާޓަރުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 209 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު 150 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއިން ކުރި ޚަރަދުތައް ވަނީ 268 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަކީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 22 އިންސައްތަ އިތުރު އާމްދަނީއެކެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު އެއްސަބަބަކީ ތެލުގެ އަގު އުފުލުން ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވީނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 2 އިންސައްތައިން ދަށް ވެފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް