ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:08
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އަހުމަދު ނިޔާޒު
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އަހުމަދު ނިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަސްޓަމްސްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
ކަސްޓަމްސްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން
 
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަންވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދޭ
 
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރާފައިވޭ
 
އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވާނެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އަހުމަދު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރާފައިވާކަމަށެވެ. 

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުމަކީ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުޑަ ގައުމަކަށްވާއިރު، ބަނދަރުތަކުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރެވެމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖެއަކީ 99 އިންސައްތަ ކަނޑު ހިއްސާކުރާ ގައުމަކަށްވާއިރު، ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަންކަން ކުރިމަތިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނިޔާޒް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މުޅި އެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާރޑާއި އިމިގްރޭޝަންގެ އިތުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

ދާދި ފަހުންވެސް އެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވާނެކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަންވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރާއި، މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓަށް ބަލާއިރުވެސް، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން ނުހަނު ގިނަ ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ބައެއް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެގެންދާއިރު، ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި މެޝިނަރީތަކުގެ ދަތިކަން އޮވެދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދާދި ފަހުންވެސް ޖަޕާން ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ކަސްޓަމްސްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އިތުރުން ހއ. އުލިގަމާއި ހދ. ހަނިމާދޫއާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާއި ނ. މާފަރާއި ލ. ގަމާއި ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި ސ. ހިތަދޫއާއި ސ. ގަން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް