ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 08:40
މަޓާޓޯގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދް
މަޓާޓޯގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ޔޫރަޕަށް ބާއްވަން ފެނޭ: މަޓާޓޯ
 
މޯލްޑިވިއަނުން ފަތުރުވެރިން ގެންނަންފަށައިފިނަމަ އެ ފައިދާ ލިބޭނީ ރާއްޖެއަށް
 
ރާއްޖެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުގެ އެއަރލައިންތަކުން ދަނީ ބޮޑު ފައިދާ ނަގަމުން
 
މިހާރުވެސް ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ރާއްޖެ އަގުބޮޑުވުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ޔޫރަޕަށް ބޭއްވުމުން މާ ފައިދާ ބޮޑުވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ)ގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވުމާއެކު، މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާޒް ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަގުބޮޑުވުން ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެއަރ ފެއަރ އަގުބޮޑުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފަތުރުވެރިން ފާޅުކުރާކަމަށެވެ.

އީސްޓް ޔޫރަޕް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ 2،000 ޔޫރޯއާ 3،000 ޔޫރޯއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ކަމަށާއި، އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށްވެސް ހަމަ އެވަރުގެ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޝާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ޓީޖީއެސްޓީއާއި، ގްރީން ޓެކްސްއާއި، އެއަރޕޯޓް ޓެކްސްއަކާއި، އަދި އިތުރު ފީތަކެއް އެމީހުން އަތުން ނަގާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު، ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްފިނަމަ އެެއިން ނުބައި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެކަން، ދުރުރާސްތާއަށް ބަލާލުމުން ފެންނަކަމަށް ޝާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހީވަނި ދިވެހިރާއްޖޭން ޓޫރިޒަމާ ބީރައްޓެހިވާން މަސައްކަތްކުރަމުންދާހެން.
މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު

ޝާޒް ވިދާޅުވީ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއަރލައިންގައި ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުން މުހިންމުކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން 4.8 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައިއިރު، އެމީހުންގެ ޓިކެޓަށް އެކަނި 3.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު އަރާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކު ނަގާ ފައިދާއެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމީ އެއަރލައިން ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ޝާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިނުން ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިނަމަ މާ ފައިދާ ބޮޑުވާނެހެން ހީވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޝާޒް ވިދާޅުވީ، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 350،000 ޓޫރިސްޓުން މޯލްޑިވިއަނުން ރާއްޖެ ގެނެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއަށް 200 މިލިއަން ނުވަތަ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް 20 ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިގެންދާކަމަށާއި، މިއީ މިހާރު ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްގެން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުގެ އެއަރލައިންތަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހޭ. ގައުމީ އެއަރލައިން ބާރުވެރިކުރެވޭނެ.
މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1ން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ޖީއެސްޓީ 6 އިންސައްތައިން 8 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ޓީޖީއެސްޓީ 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް