ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 12:18
ޝިންޒޯ އަބޭގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވަނީ
ޝިންޒޯ އަބޭގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޝިންޒޯ އަބޭގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރު
ޖަޕާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި
 
އަބޭއަކީ ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭފުޅެއް
 
އަބޭ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު

ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުއްވި ބަޔާނުގައި ޝިންޒޯ އަބޭ ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ޖަޕާނުގެ ކުރިއެރުމާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ދުރުވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި، އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭފުޅެއްކަމަށާއި، ޝިންޒޯ އަބޭގެ ހަނދާންތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އާކުރާނެކަމުގައި އެ ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

ޖަޕާންގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަބޭއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ނާރާ ސިޓީގައި އޮތް ސިޔާސީ ރެލީއެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވަރަށް ކައިރިންނެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ބަޑިން ހަމަލާދިން މީހާ ހުރީ އެމަނިކުފާނާ އެންމެ 10ވަރަކަށް ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަޕާންގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އެންއެޗްކޭއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަބޭ އަށް ހަމަލާދިނީ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އޭނާ ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ބަޑިއަކީ އަމިއްލައަށް ހަދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ޓެޓްސުޔާ ޔަމަގާމި ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާ ފުލުހުން ކައިރި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަބޭ އާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ބޭނުންވީ އަބޭ އަވަހާރަ ކޮށްލަން ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނަކީ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް މަދު ޤައުމަކަށްވާއިރު އެފަދަ ޤައުމެއްގައި ސިޔާސީ އިސްވެރިއަކު އަވަހާރަކޮށްލަން ހަމަލާއެއް ދިނުމަކީ ސެކިއުރިޓީގެ އިހުމާލު ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެހާ ކައިރީގައި ހުރެ ހަމަލާދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަމީ އެހެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ޤައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން ނެތުްކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ވީއައިޕީ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ކަށަވަރު ނުވަނީސް ސެކިއުރިޓީ ދެނީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޖަޕާނު ފަދަ ބޮޑު ޤައުމެއްގައި އެ ފަންތީގެ ބޭފުޅަކަށް ސެކއިރުޓީ ދޭން ޖެހޭ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް