ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 09:12
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަނީ 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް
 
ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަނީ 6 އިންސައްތައިން 8 އިންސައްތައަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ޖީއެސްޓީ 6 އިންސައްތައިން 8 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ޓީޖީއެސްޓީ 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ މިކަންކަމަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކާއެކު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ދައުލަތުން މި އާމްދަނީ ބޭނުންކުރަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށާއި، ޚިދުމަތްތަކަށް ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބަދަލަކާއެކުވެސް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަކާއި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ފެންމަތިވާއިރު، އިންފްލޭޝަން ނުވަތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު އުފުލިގެން ދިއުމަކީ އަންނާނެ ސައިޑް އިފެކްޓެއް ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާ ދަނޑިވަޅަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ފޫނުބެއްދި، ދެކޮޅުނުޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރީމަ އޭގެއިންވެސް އަސަރު ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް. މީގެ ތެރޭގައި ސަބްސިޑީ ނުދެވުމާއި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމައަށް މުސާރަ ދޭން ދަތިވުން، ދައުލަތުން ދޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަދަލު އައުން. ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރަން ދަތިވުން.
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ މިކަންކަމަށް ބަލާފައި، މި ބަދަލަކީ މިވަގުތު ގެނައުން މުހިންމު ބަދަލެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އާންމު ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ނިންމާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލައި އިތުރު އޮޕްޝަނެއް ނެތް ނަމަ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުވަޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޓީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމުގައި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ފާޅުކުރާ ކަންބޮޑުވުމަކީ ނޯޓިސް ކުޑަވުން ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އެފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަންވެސް ސަރުވަޝް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އިއްތިފާގުވި އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރަންޖެހޭކަމަށް.
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

މީގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީގެ ރޭޓްތައްވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކާއި، ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވަލަޕިންގް ސްޓޭޓްތަކާއި، ޓުއަރިޒަމް ގައުމުތަކާ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ރޭޓްތައް ހުރީ ދަށްކޮށް ކަމަށް އައިމްއެފް، ވޯރލްޑް ބޭންކްފަދަ ތަންތަނުގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް