ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 08:54
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީ
އަންހެން ސަފީރުންގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ތާރީޚުން ވަނީ ފޮހެލާފައި، އެކަން ބަދަލުކުރާނަން: ޝާހިދު
 
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށްޓަކާ މިހާރު ކަންކަން އޮތް ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ޑިޕްލޮމެސީ ތަކުގައި އަންހެނުންނަކީ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ބައެއް

އަންހެން ސަފީރުން މީގެކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ މުހިންމު ދައުރާއި، އެމީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ތާޜީޚުން ފޮހެލާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށާއި، އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ "ވިމެން އިން ޑިޕްލޮމަސީ" ދުވަހާ ގުޅިގެން ދެއްވި ޚާއްސަ މެސެޖެއްގައެވެ. މިއީ ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރައްވާ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާފައެވެ. މި ދުވަސް މުޅިން އަލަށް ފާހަގަކުރާއިރު މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ދާއިރާގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރު ދެނެގަތުމަށް ނިއު ޔޯކްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މެދުގައި ބައެއް ދިރާސާތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާގެ ތެރެއިން މި ދާއިރާގައި އަންހެނުން އަދާކުރާ މުހިންމު ރޯލު ދެނެގަނެވިފައިވާއިރު، ކުރިމަގުގައި މި ދާއިރާގައި އަންހެނުން އަދާކުރާނެ ރޯލުވެސް ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް މުޅިން އައު ޖީލެއް ނިކުތުމަށް މަގުފަހިކުރުވާއިރު، މި ދާއިރާއިން މަތީ މަގާމުތަކަށް އަންހެނުންނަށް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގައުމުތަކުގައި ސީނިއަރ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަގާމުތަކުގައި ތިބި އަންހެނުންގެ މަސައްކަތަކީ މިއަދު އެހާ ބޮޑަށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަންހެނުން މި ދާއިރާގައި ހިއްސާކުރާ ދައުރާއި އެމީހުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ތާރީޚުންވެސް ފޮހެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތަަކަކީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިއީ ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ހޯދައިދީފައިނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ނާއިންސާފަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި, ހަރުދަނާ ކުރިމަގަކަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި، އަންހެނުން ބައިވެރިކޮށްގެން ނޫނީ ހާސިލްވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަންހެން ކުދިންނާއި، އަންހެނުންނަށް، ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްވަރުގެ ހައްގުތަކެއް ދެވިފައިވާކަން ޔަގީންކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ފިރިހެނެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމަސީއެެއް ހިންގުމަކީ މިއަދު އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓުންނަކީ އެބައެއްގެ މުޖުތަމައު ރަމްޒުކުރާ ބަޔަކަށްވާއިރު، ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެދަށުން މި ދާއިރާގައި އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް