ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 00:11
އުރީދޫ ނޭޝަން ތައާރަފު ކުރުން
އުރީދޫ ނޭޝަން ތައާރަފު ކުރުން
އުރީދޫ
"އުރީދޫ ނޭޝަން" ތައާރަފު ކުރުން
ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަ "އުރީދޫ ނޭޝަން" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި
 
އުރީދޫގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ގޭމިންގ ކޮމިއުނިޓީ ބާރުވެރިކޮށް، ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން
 
އުރީދޫ ނޭޝަންއާއެކު ޕަބްޖީ މުބާރާތެއް ވެސް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި
 
އުރީދޫ ނޭޝަން އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމް އެއް

ގޭމު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫއިން އެ ކުންފުނީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމް، "އުރީދޫ ނޭޝަން- ގޭމަރސް ލޭންޑް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްއަކީ ރާއްޖޭގައި ގޭމިންގ ކޮމިއުނިޓީ އެއް ބިނާކޮށް، ހަލުވިދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޭމިންގ އިންޑަސްޓްރީގެ ނިމުމެއް ނެތް ފުރުސަތުތަކާ ގުޅުވާލަދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި އުރީދޫ އިން ތައާރަފު ކުރި ޕްލެޓްފޯމް އެކެވެ.

އުރީދޫ އިން ބުނި ގޮތުގައި އުުރީދޫ ނޭޝަންގެ އަމާޒަކީ އުރީދޫގެ ވަރުގަދަ 4ޖީ އަދި 5ޖީ ނެޓްވޯކްއާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާއެކު ވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ އެހީގައި، ގޭމިންގއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޙިދުމަތާއި މައުލޫމާތު އެއް ޕްލެޓްފޯމް އެއްގައި ގެނެސްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އުރީދޫ ނޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އައިޓިއުންސް އާއި ނިންޓެންޑޯ އާއި ޕްލޭސްޓޭޝަންއާއި އެނޫންވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ގޭމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ގިފްޓް ކާޑް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގޭމް ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ooredoonation.mv މެދުވެރިކޮށް ޕަބްޖީ އާއި ގެރީނާ ފްރީ ފަޔަރ އާއި މޯބައިލް ލެޖެންޑްސް އާއި ކޯލް އޮފް ޑިއުޓީ، އާއި ރޮބްލަކްސް އަދި މިނޫންވެސް ގިނަ ގޭމްތަކަށް މޯބައިލް ޑޭޓާ ޕެކުތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އުރީދޫ ނޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ގޭމިންގ ޕެކުތަކާއި ކާޑު އަދި ކޮންޓެންޓުގެ އިތުރުން އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ލޯކަލް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އެގޮތުން، އުރީދޫ ނޭޝަންގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ގޮތުގައި "ޕަބްޖީ" ޗެމްޕިއަންޝިޕްއެއް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި 100،000 ޕްރައިޒް ޕޫލެއް ހިމެނޭއިރު ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ލެވެލް މަތި ކުރާ ވަރަކަށް ފައިސާގެ އިނާމް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ އާއި ވަނަތައް އުރީދޫ ނޭޝަނަލް ލީޑަރ ބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖން ޑިރެކްޓަރ ޚާލިދު އަލް ހަމާދީ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގޭމިންގ އިންޑަސްޓްރީއަށް ތަފާތު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށާއި އުރީދޫގެ މި ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ގޭމިންގ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ، އަދި އުރީދޫ ނޭޝަން ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކުރުމަކީ، މި ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށްވެ، އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ވާސިލްވުމަށް، ލޯކަލް ގޭމިން ކޮމިއުނިޓީ ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުރީދޫ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގޭމިންގ އަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވުން ނުވަތަ ހޮބީއެއް ނޫނެވެ. ޒުވާން ކުދިންނަށް ނިމުމެއް ނެތް ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދޭ އިރު މީގެ ތެރޭގައި ޑިޒައިނަރުންނާއި ޑިވެލޮޕަރުންނާއި ޕްރޮގްރާމަރުންނާއި އިންޖިނިއަރުންނާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ގޭމަރުންނާއި ސްޓްރީމްކުރާ މީހުންނާއި އެ ނޫންވެސް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ކެރިއަރ އެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ގޭމިންގ ކޮމިއުނިޓީއަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، އުރީދޫގެ ވަރުގަދަ 4ޖީ އަދި ފުޅާވަމުންދާ 5ޖީ ނެޓްވޯކްގެ ލޯ ލޭޓެންސީ މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް ވެސް އުރީދޫ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް