ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 19:14
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަޝްރޫއުތައް
މާލީ ހާލަތާ ގުޅިގެން، ކުރިއަށްނުގެންދާނެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން – އަސްލަމް
 
ކުރިއަށް ފަށަން ހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެތެރެއިން މަޑުޖައްސާލައި، ފަހުން ފަށަން ހުރީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން އަދި ނިންމާފައެއްނެތް

މާލީ ހާލަތާގުޅިގެން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާނީ ކޮން މަޝްރޫއެއްތޯ ނިންމެވުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އެ މިނިސްޓްރީންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަދުވަހުގެ ޖަލްސާފައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބައިގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

Advertisement

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ޚަރަދުކުޑަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައްވަން ގަސްތު ކުރައްވަންތޯއާއި، މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުލިބިހުރީ ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓްކަން އަންދާޒާކުރައްވަންތޯއެވެ.

ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މާލީ ދަތިކަމާހުރެ ހިނގަހިނގައިހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް އަދި ހުއްޓާނުލާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ފަށަން ހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، މަޑުޖައްސާލައި، ފަހުން އެ މަޝްރޫއުތައް ފަށަން ހުރީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަން އަދި ނިންމާފައި ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮސެސް އޮންނަގޮތުން، މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްގެންދަން މިނިސްޓްރީން އެދުނުނަމަވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުއްދައަކަށް އެދެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމާނީ އެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމަ މާލީ ހާލަތާގުޅިގެން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާނީ ކޮން މަޝްރޫއެއްތޯ ނިންމުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. މިއަހަރު ހިންގަން ހުރި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް މިއަހަރު މަޑުޖައްސާލަން ގަސްތުކޮށްގެން ކުރިއަކަށް ނުގެންދަން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

ނިމިގެންދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ, ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ކުރައްވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ބަޖެޓް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް 15.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މޭ މަސް ނިމުނުއިރު ޚަރަދުވީ 14.1 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށާއި، ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވިއްޖެކަމަށެވެ.

އަދި ބައެއް އާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފެށުންވެސް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރު އާ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް، އަލުން ސޮއިކޮށްގެން، އަލުން ލޯނު ނަގައިގެން، މިވަގުތަކު ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށާއި، މިހާރު ހަމަޖެހިފައިހުރި ލޯނުތަކާއެކު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފާސްކުރި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑެޕްޓް ފައިނޭންސިންގ ގެޕަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 9.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 7.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސެކުއަރ ކުރެވިފައި އެބަހުރިކަމަށެވެ. އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސުވާލަކީ އެ ނުލިބިއްޖިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ ކަމަށާއި، ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ، ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލައި، ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްފައި، ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅުޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އަދ އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް