ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 18:01
ދެކުނު އެފްރިކާގައި ފެން ބޮޑުވެފައި
ދެކުނު އެފްރިކާގައި ފެން ބޮޑުވެފައި
ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ
މޫސުމީ ބަދަލުތައް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
 
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން ހުރިހާ ގައުމަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ޖެހިފައި
 
ދިގު މުއްދަތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތައް ދެމިގެންދާނަމަ ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކުރާނެ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ހާލުގައި ޖެހެމުން

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް އެންމެ ގިނައިން ދައްކާ އެއް ވާހަކައަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ވާނެއެވެ. އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން މޫސުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސް، މޫސުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މިވަނީ އަންނަން ފަށާފައެވެ. މިއީ އެތައް އަހަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ނަމަވެސް މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއިން ފެންނަން ފަށައި، ،މިކަން ގައުމުތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަން ފަށާފައިމިވަނީ ދާދި ފަހަކުންނެވެ.

އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އާބާދުވީއްސުރެ، އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދުނިޔެއަށް ވަނީ ކުރަން ފަށާފައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަދުވަހަކަށް ދުނިޔެއަށް އަންނަ ތަރައްގީގެ ސަބަބުން އަހަރުމެންނަށް އެތައް ފަސޭހައެއް ވީނަމަވެސް އެއިން ދުނިޔެއަށް ތުރާލާ އުނދަގޫވެސް ވެގެންދެއެވެ. އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ނެދެވޭ އަސަރު ދުނިޔެއިން މިއަދު ފެންނަމުންދާއިރު، ގައުމުތަކަށް އަންނަ އެކި މޫސުންތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދިއުމާއި، އެކި މޫސުންތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ފެނުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މޫސުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މިއީ އަހަރުމެންގެ ލޯ ކުރިމައްޗަށް ފެނިގެންދާ ކަންކަމެވެ.

އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނިކުތް ނުރަނގަޅު ނަތީޖާގެ އަސަރު މިއަދު އަހަރުމެންނަށް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި، ފިނި މޫސުން ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި، ބޯ ޖަންގަލިތަކުގައި ހުޅު ހިފުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މިހާރު އަބަދުވެސް އިވޭ ވާހަކަތަކެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާލާއިރު އުދަ އެރުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް އަބަދު ދެއްކިޔަސް، މީގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ކުރާ އަސަރުގެ ވާހަކައަކީ ވަރަށް މަދުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިންސާނުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރާ އަސަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ މަދު ބައެކެވެ.

އިންސާނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އެކިވަރުގެ އަސަރު ގައުމުތަކަށް ކުރަމުންދާއިރު، ދާދި ފަހުން ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ފެން ބޮޑުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އެ ސަރަހައްދަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިފައިވެއެވެ. ފެން ބޮޑުވެ، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު، 6،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނިކުންނަށް ވަނީ ޖެހިފައެވެ. ހާދިސާގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

ދެކުނު އެފްރިކާގައި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ބިރުވެރިކަން އަހަރުމެންގެ ޚިޔާލަށް ނުގެނެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ގައުމުން ރޮއިޓަރސްއާ ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި، އޭނާ ނިދަން ލޯ މަރާލިޔަސް އަދިވެސް އިވެނީ އޭނާގެ އަވައްޓެރިޔާއާއި އޭނާގެ ދެ ކުދިން، އެ ބޮޑު ފެންގަނޑުތެރެއިން އޮޔާ ގެންދާތީ ހަޅޭލަވާ އަޑެވެ. މިއީ އެންމެ މީހެއްގެ ހާލަތެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ކޮމިއުނިޓީ ހޯލެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެތަނުގައި ތިބި ގިނަ މީހުން އަދިވެސް ތިބީ އެމީހުންނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކުންނާއި، އިވުނު އަޑުތަކުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެމީހުން ތިބީ "ޓްރޮމަޓައިޒް" ވެފަ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

އެމީހުންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަނެއްކާ އަލުން ދިރިއުޅުން ފަށަންޖެހޭ ހާލަތަށް ގޮސްފައެވެ. ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރާ އަސަރު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ހަމައެކަނި ދެކުނު އެފްރިކާގައެއް ނޫނެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކާއެކު އިންސާނުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދު ކުރެވެން އޮތްހާވެސް ކަމަކީ މިކަމުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ގައުމުތަކުން ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ މިއަދު ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ހުރިހާ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރަން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް