ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 10:13
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޕާޓީ ދަފްތަރު
މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ - ސަލީމް
 
މުޅި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ވަކި ބަޔަކަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން
 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ވެއްދުމުން އަމަލު ކުރަން އޮންނަ އުސޫލަށް 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލު ނުކުރޭ

މެމްބަރުންނަށް ބަރޯސާވެގެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ، ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅޭ މައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އިލެކްޝަނަށް ހުށައެޅޭ ފޯމްގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ފޯމް ރިޖެކްޓް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިންގަރ ޕްރިންޓް ވެރިފައި ކުރާނެ ހަރުދަނާ ގޮތެއް އީސީގައި ނެތް ކަމަށާއި އެ ގާބިލްކަން އީސީގައި ނެތުމުން ދަފްތަރު ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ވެއްދުމުން އަމަލު ކުރަން އޮންނަ އުސޫލަށް 2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީއަށް މީހުން އިތުރުކުރަނީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށާއި، 10،000 މީހުން ޕާޓިއަށް ހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޕާޓީއަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. މި ފައިސާއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފައިސާ ދެނީ، ޑިމޮކްރެސީ ވަރުގަދަކޮށް މަލްޓި ޕާޓީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ފައިސާ ލިބެނީ 4 ޕާޓީއަކަށް ކަމަށެވެ. އަނެއް 7 ޕާޓީއަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ނުދޭ މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީ އޮންނަ ގައުމުތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެހެން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ނަމަވެސް މެމްބަރުންނަށް ބަރޯސާ ވެގެން ފައިސާ ދިނުމަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 32.8 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ޕާޓީތަކުގައި އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެލައްކައެއްހާ މީހުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ވަކި ބަޔަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސަލީމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެއީ  އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސަމީލް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނަށް އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޕާޓީގެ ދަފްތަރު ޕާޓީން ބެލެހެއްޓާ ގޮތަށް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގަމު ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި