ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 18:42
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އޮފީސް
ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރައީސްގެ ޚިތާބު
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ބައިވެރިވާން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
 
ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން ކުރެވެެން ހުރި ކަންކަމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގައި ޒުވާނުންގެ ރޯލު މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު މުހިންމު ވެފައިވާ ކަމަށް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދިވެހިންގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ކުރުމުގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހުގެ މުސާނަސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ. މި ޚިތާބުގައި ރައީސް ވަނީ އިންސާނީ ދިރުން ދެމެހެއްޓުމަށް ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހީންނަށް ދިވެހިންގެ ފެންވަރުގައި ވެށި ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ، އެގޮތުން، ކަނޑުތައް ތަޤައްޔަރު ނުކުރުމާއި، ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ފަރުތައް ހަލާކު ނުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި، މާހައުލީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުދިނުމާއި ގަސްތައް ކަނޑައި ހުސްނުކުރުން ފަދަ ކަންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އެކަމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތަކާ ސީދާ ގޮތުން ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭ އެންމެ ޤައުމެއްވެސް މިހާރު މި ބިންމަތީގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، އަދި އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިހާރު ކޮންމެ ގައުމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން މަތިވަމުން ދަނީ، ގުދުރަތީ ނިޒާމާއި އިންސާނުންވެސް ހޭނުމަށް ނުކުޅަދާނަހާ ހަލުވިމިނެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ދުނިޔެ ހޫނުވުމަށް މެދުވެރިވާ އާދަތައް ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އަދި އިޖުތިމާއީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުންކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަށް، އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޒުވާނުންނަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި، އެކަމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު ހައްލަކީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް، 2030 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު ރާއްޖެ، ނެޓް ޒީރޯ ގައުމަކަށްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމާއި، ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތައް އިތުރުކުރުން ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް