ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 17:20
ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސުން 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ބައިޑަން ވަނީ ނިންމަވާފައި
ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސުން 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ބައިޑަން ވަނީ ނިންމަވާފައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ
 
އެމްއައި-17 މަރުކާގެ 4 ހެލިކޮޕްޓަރު އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި
 
5 ކައުންޓަރ-އަޓިލެރީ ރާޑަރާއި ދެ އެއަރ ސަވައިލަންސް ރާޑަރާއި 1،000 ޖެވެލިން މިސައިލާއި 50 ކޮމާންޑް-ލައުންޗް ޔުނިޓް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ 4 ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލެރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާއިން އެގައުމަށް އިތުރު 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން, ޕެންޓަގަންގެ އެންމެ އިސް ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ ކޮލިން ކާލް ވަނީ، އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސްގެ ސާމާނުން 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި އެހީގެ ޕެކޭޖަކީ ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ސާމާނަށް އިސްކަންދީގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖެއްކަން ކާލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސް މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރެއިނަށް އެހީފޯރުކޮށްދޭ 11 ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިއެހީގެ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 4 ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލެރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ. ބުދަ ދުވަހު ޕެންޓަގަންއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ރޮކެޓް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން 3 ހަފުތާގެ ތަމްރީނުވެސް ބޭނުންވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މި ހަތަރު ރޮކެޓް ސިސްޓަމްވެސް މިވަގުތު ހުރީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް، ޔޫރަޕުގައެވެ.

ކާލް ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން މި ސިސްޓަމްތައް ރަޝިއާއަށް ހަަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ އިތުރުން ފަސް ކައުންޓަރ-އަޓިލެރީ ރާޑަރާއި ދެ އެއަރ ސަވައިލަންސް ރާޑަރާއި 1،000 ޖެވެލިން މިސައިލާއި 50 ކޮމާންޑް-ލައުންޗް ޔުނިޓްގެ އިތުރުން އެމްއައި-17 މަރުކާގެ ހަތަރު ހެލިކޮޕްޓަރު ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާރުގަދަ ބޮޑުބަޑިއާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވަޒަންވެސް މިޕެކޭޖްގައި ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެހީވެދޭ ކަމަށް ރަޝިއާ ބުނެފައިވާއިރު، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ރަޝިއާއަށް ނެތްކަމަށް ކާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހަނގުރާމަ ފެށީ ރަޝިއާއިން ކަމަށާއި، މިއީ ޔޫކްރެއިނުން ފަށައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަޝިއާއިން ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައިވެސް ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ބާރު އެގައުމަށް އެބައޮތްކަމަށް ކާލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ފުޅާވެދާނެކަމުގެ ބިރު ރަޝިއާއަށް އޮތް ނަމަ އެގައުމުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަންވީ ކަމަށްވެސް ކާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ކާލް ވަނީ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއެކު ސީދާ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީއެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއަށް ހަމަލާދޭން ނޫޅޭކަމަށާއި، ރަޝިޔާއާމެދު އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާއަށް އަރައި އެގައުމުގައި ޔޫކްރެއިނުން ހަނގުރާމަ ނުކުރާނެކަމަށާއި، އެގައުމުން ބޭނުންވަނީ ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް އަރައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ ބާރުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ ރަޝިއާއިން ފަށައިގެން އުޅޭ ހަނގުރާމައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަލުން އަނބުރާ ހޯދަންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފެށިތާ މިހާރު މިވަނީ ތިން މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް