ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 16:43
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވުމުގެ ކުރިންވެސް މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކަށް ބިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ
 
އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުށައަޅާތާ 60 ދުވަހުގެތެރޭގައި ގައުމީ އިދާރާއިން އެ ޕްލޭން ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް
 
128 ރަށުން އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ހުށައަޅާފައި ނުވޭ
 
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވަނީ 54 ރަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނުނަށް މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހުގެ ބަދަލުގައި، ޕްލޭން ހުށައެޅުމަށްފަހު ފާސްވުމާ ހަމައަށް މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކަށް، ޕްލޭނާ ފުށުނާރާ ގޮތަށް ބިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިސްލާހެއް ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެވިއްޖެނަމަ ޕްލޭން ފާސްވުމާ ހަމައަށްވެސް ކައުންސިލްތަކަށް އަތް އުރާލައިގެން ތިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިންގަނޑުތަކާ އުސޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއްގައި ޕްލޭން ފާސްވުމުން ބިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވުނީކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ރަށުގެ ޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކްރިޓިކަލް ބަދަލުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެފައި އޮއްވާ، މުއްދަތު ހަމަވެގެން އޮޓޮމެޓިކުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވީ ކަމަށް ބުނެމެކޭ، ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ގާޒީގެ ސަބަބުން ލަސްވެގެން ވަކި ހިސާބަކުން މައްސަލަ ހުށައެޅި މީހާގެ ކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުނީއޭ ބުނުމެކޭ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ

މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުށައަޅާތާ 60 ދުވަހުގެތެރޭގައި ގައުމީ އިދާރާއިން އެ ޕްލޭން ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފާސް ނުކޮށްފިނަމަ އެ ޕްލޭނެއް އޮޓޮމެޓިކުން ފާސްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕްލޭން ހުށައަޅާތާ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި އިސްލާހުގެ ހުށައެޅުމުގެ މަގްސަދަކީ، އަތޮޅުތެރޭގައި ބިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމާއި، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ނުހެދުމުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ލަސްވުމުން ކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުން މަގްސަދު ހާސިލް ވާން ޖެހޭއިރު އެ މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކާއެކު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވަނީ 54 ރަށުން ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ފާސްވެފައިވަނީ 8 ޕްލޭން ކަމަށެވެ. އަދި 26 ޕްލޭން އަލުން އިސްލާހު ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 20 ޕްލޭން އެސެސް ކުރެވެނުންދާ ކަމަށާ 128 ރަށުން އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމަށްވިދާލުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ މުއްދަތު ކުރުވިނަމަވެސް މި ހިސާބު ތަކަށް ބަލާލުމުން އެނގޭ ކަމަކީ މި އިސްލާހުން އެ 128 ރަށަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނުހެދުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމާއި، ކޮންސަލްޓެންޓުން ނުލިބުމާއި، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން މަޝްވަރާގައި ކައުންސިލަރުންގެ ޚިޔާ ތަފާތުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްއާއި ރަށުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ޚިިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވުން ކަމަށާއި، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް މިހާރު ގާނޫނުގައި ބުނާ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ ކަންކަން ކަމުގައެވެ. މިސާލު ޖައްސަވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ރުއްގަސް ގުނުމަށް އޮންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަކީ ވަގުތުތަކެއް ނަގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް އޮންނަ ނަމަ މަސައްކަތް ހަލުވި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްލޭން ލަސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކަށް މި އިސްލާހުން ހައްލު ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްލޭން ހުށައަޅާ ފާސް ނުވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ސީރއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ޕްލޭން ހުށައަޅާ ފާސް ނުވި ނަމަވެސް ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބިން ކަނޑައަޅައި ހުއްދަ ދެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ދަރަޖައިގައި ނުހިމެނޭ ގޯތި ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ލަސްވުމަކީވެސް ސީރިއަށް މައްސަލައެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި