ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 22:21
ޕްރެކްޓިސް ޕާރލިމެންޓް ފޯރ ވިމެން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެމްބަރު ޖީހާން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޕްރެކްޓިސް ޕާރލިމެންޓް ފޯރ ވިމެން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެމްބަރު ޖީހާން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޕްރެކްޓިސް ޕާލިމެންޓް ފޯ ވިމެން
އަންހެނަކަށްވީތީ ވަކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކޮށް އެކަހެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރޭ - ޖީހާން
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެކަން އަންހެނުންނަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ނުކުރޭ
 
ޑަބްލިއުޑީސީގެ މެމްބަރުންނަށް މިހާރުވެސް ހަވާލު ކުރަނީ މެހުމާންދާރީގެ މަސައްކަތް
 
ޑަބްލިއުޑީސީއަށް ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކުރާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބައު ވާހަކައެއް އެކަން އަދިވެސް ބަދަލު ނުވޭ

އަންހެނަކަށްވީތީ ވަކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކޮށް އެކަހެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖީހާން މިހެން ވިދާޅުވީ، "ޕްރެކްޓިސް ޕާލިމެންޓް ފޯ ވިމެން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދަައްކަވަމުންނެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކާ އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަހަލަ ނިންމުންތައް ނިންމާ ހިސާބުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި، އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރެވޭނީ ވަކި ކަހަލަ ކަންތައް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިސާލު ޖައްސަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެކަން އަންހެނުންނަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެ ނިގުޅައިގަނެވެނީ ވަރަށް މުހިންމު ހައްގެއް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓްގެ ހިސާބު ޖަހައި، އޭގެ ހަގީގީ މާނަ ދެނެގަތުމަށް މިހާރުއްސުރެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ބަޖެޓްގައިވާ ކޮންމެ ނަމްބަރަކީ، އޭގެއިން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދޭހަކޮށްދޭ ނަމްބަރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުޑީސީއަށް ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކުރާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބައު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، އެކަން އަދިވެސް ބަދަލު ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑަބްލިއުޑީސީއަކީ އެ ދާއިރާއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ބައެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޑަބްލިއުޑީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ހަވާލު ކުރަނީ މެހުމާންދާރީގެ މަސައްކަތްކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ވިސްނައިދީފައި އޮންނަނީވެސް އެހެން ކަމަށެވެ.

ޖީހާން ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހާ ހިސާބުންވެސް މިފަދަ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަންހެން މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ނަމަ ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ، ސިއްޙަތާ ބެހޭ ބިލެއް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ވިސްނިފައި އޮންނަ ކަމަށެވެ. ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްގެން ހުރި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ވަކި ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައިގައި ބައެއް އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ތަން ފެންނަ ކަމަށާ އޭގެ ބަދަލުގަ އަންހެނަކު ވެއްޓެންދާ ވަގުތު އެމީހާ އަތުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޖީހާން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

"ޕްރެކްޓިސް ޕާލިމެންޓް ފޯ ވިމެން" އަކީ ޒުވާނުން އަދި އަންހެނުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެހީތެރިވެ އަދި ކުރިމަގުގައި ސިޔާސީ މަގާމަށް ކުރިމަތިކުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މެމްބަރު ޖީހާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް