ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 17:16
އިބްރާހިމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
އިބްރާހިމް އަމީރު - ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ރިސޯޓްތަކުގެ ބިމު ކުލި
ރިސޯޓްތަކުގެ ބިމު ކުލި ކުޑަކުރާ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
 
ކުލި ކުޑަ ނުކުރުމަށް ނިންމައި އެކަން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވޭ
 
ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަ ނުކުރުމަށް ނިންމީ އިކޮނިމިކް ކައުސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
 
ސަރުކާރުން ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ނިންމި އިރު ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ ނުފެށޭ

ރިސޯޓްތަކުގެ ބިމު ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ނިންމި އިރު ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ ނުފެށޭ ކަމަށެވެ. އޭރު ބިމު ކުލި ކުޑަކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްސާދު ފެނުނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު އެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިކޮނިމިކް ކައުސިލްގައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ކުޑަ ނުކުރުމަށް ނިންމައި، މިހާރު އެކަން ސިޓީއަކުން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާލަތުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލި ކުޑަކޮށްފިނަމަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މިވަގުތު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަނަރ އަލީ ހާޝިމްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. ގަވަރނަރ މިގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ، ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެކަމަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ދަށްވާނެކަމެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ޖެހުނު ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ވެސް ގަވަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވަނަރ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭންއާއި ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދަށް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މި ދަނޑިވަޅު އާމްދަނީ ދަށްވާނެ ކަމެއް ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް ނޫންކަން ގަވަނަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން ގަވަނަރ ވިދާޅުވީ، އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތައް ތަފްސީލުކޮށް ބެލުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަދަލުތައް ބެލުމަށް ޚާއްސަ އެނަލިސިސް އެއް ހެދުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ދުރު ރާސްތާގައި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބަދަލުގެ ބޭނުމަކީ ނުހެދި ހުރި ގިނަ ރަށްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން ލިބި، މި ސިނާއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް