ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 09:55
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އެމްޓީސީސީ
ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްޤީކުރުން
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ނިމި، މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް
 
ހައެއްކަ މަސް ތެރޭގައި އީއާރުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ
 
މިހާރު ނުނިމެނީ އީއާރުގެ މަސައްކަތް
 
ސަރުކާރުން ވަނީ ތިން މަސައްކަތެއް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި

ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތިނަދޫގައި ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެހެން ބައިތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޯޕީޑީ އިމާރާތް އެޅުމާއި، ލޭބަރ ރޫމް ހެދުމުގެ އިތުރުން މިހާރު ހުރި އެމަރޖެންސީ ރޫމްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ހިސާބު ބައްލަވާލައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޯޕީޑީގެ 14 ރޫމާއި، 4 ލޭބަރ ރޫމްގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެއްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. މިކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މިހާރު ނުނިމެނީ އެމަރޖެންސީ ރޫމްގެ މަސައްކަތް އެކަނި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމަރޖެންސީ ރޫމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަރުހަލާ މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ހައެއްކަ މަސްތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އީއާރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ މިހާރު އީއާރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޯޕީޑީ އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އީއާރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިޓު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އީއާރުގެ މަސައްކަތް ފެށެން މި އަންނަނީ އީއާރުގައި މިހާރު އެހުރި މަސައްކަތްތައް އޯޕީޑީ ބިލްޑިންއަށް ބަދަލުވެގެން. އެހެންވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ތިނަދޫގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބާރަށް އެކަންތައްތައް އެބަ ކުރިއަށްދޭ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތްތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އީއާރުގެ ޚިދުމަތްވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދެވުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރާމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް