ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2022 | ހޯމަ 15:06
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި
މިސްކިތްތައް ސާފުކުރަނީ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި ހުންނަ ނަމަ ދެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގާނެ: މޭޔަރު
 
މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި ހުރުމުން ނަމާދަށް ދާ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރޭ
 
ސާފު ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަވާލު ކުރަނީ ތާޑް ޕާޓީއަކާ
 
މީގެ ފަހުން ކައުންސިލުން މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުންނަ ކުނި ނަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަނީ ތާޑް ޕާޓިއަކާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގޯތި ތެރެ ސާފުނުކޮށް ހުންނަ ނަމަ މީގެ ފަހުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަންތަން ސާފު ކުރާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޔަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތި ތެރެ ސާފުނުކޮށް ހުރުމުން އާއްމުންނަށް ދަތިވާތީ އެކަން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ސާފު ކުރަނީ މަގުމަތި އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތިތެރެއާ އެެތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށްދިޔަ ނަމަވެސް މީގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މަގުމަތި ކުނިކަހާއިރު މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި ހުންނަ ނަމަ އެ ކުނި ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހަލާކުވިޔަސް ވަގުތުން އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ މީގެ ފަހުން މަގުމަތި ސާފު ކުރާއިރު މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި ހުރި ނަމަ ކުނިކަހާ މުވައްޒަފުން އެތަން ސާފުކުރަން. މިސްކިތްތަކުގެ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެން.
މޭޔަރު މުއިއްޒު

މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކުނި ގިނަވާތީ އާއްމުންގެ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެދެވޭ ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީއަށް" މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ސާފުކުރަނީ ހަމައެކަނި މިސްކިތުގެ އެތެރެއެވެ. ގޯތި ތެރެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރާއިރު ޕްލާސްޓިކް ކުންޏާއި ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަނީ ގޯތި ތެރޭގައި ހައްދާފައި ހުންނަ ގަސްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.

ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައި ވެސް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭއިރު ބައެއް މީހުންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވެސް ލިބެއެވެ. އެކަން ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މުސާރަ ދިނުމުގައި ބައެއް ފަހަރު ޑިލޭތަކެއް އުޅޭ ކަމަށްވެސް މޭޔަރު މުއިއްޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މުސާރައިގެ ޑިލޭތަކެއް އުޅޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިސްކިތްތަކުން ވައްކަން ކޮށްގެން 21 މައްސަލަ
އީދު މިސްކިތުން މި މަހު އެކަނި 10 ފަންކާ ވަގަށް ނަގައިފި
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ގްރީން ޒޯންގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފައި ބަޔަކު ދިޔައިރު އެކަން ރޭކާނުލުމަކީ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލެއް: މޭޔަރ
ޖުމްހުރީ މައިދާނުގައި ދިއްލާފައި ހުރި ބައެއް އީދު ލައިޓުތަކުގެ ކޭބަލްތައް ވަގަށް ނަގައިފި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!