ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 05:05
މުހައްމަދު ނަޝީދު- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ފޭރިގަންނަން ފުރުސަތެއް ނެތް - ރައީސް ނަޝީދު
 
ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތެއް ނެތް
 
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅޭނީ "އިންޑިއާ ފަސްޓް" ޕޮލިސީ
 
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޗައިނާގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައި

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ފޭރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޝިޔަމް ސަރަން ދެއްވި ލެކްޗަރެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅޭނީ "އިންޑިއާ ފަސްޓް" ޕޮލިސީ ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް "ފޭރުމުގެ" ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އިންޑިއާއާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމަކީ ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ގުޅުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޗައިނާގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޗައިނާއަށް ދަރަނިވެރިވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ޑިމޮކްރެސީ ނައްތާލައި އޮޓޯކްރެސީއަށް ބަދަލުކޮށްލައި އެ މީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް... ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ 70 އިންސައްތައަކީ ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި. މިއީ ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަދި ސިޔާސީ މަސްރަހު ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ކަމެއް.
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ސާލިހު ނެރުއްވި ގަރާރަކީ އެފަދަ ހަރަކާތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު ނެތްކަން ހާމަވާކަމެއް ކަމަށާއި، މިފަދަ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމްޑިޕީން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސާލިހުވެސް ވަނީ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ބާރު ފޯރުވޭ ގޮތަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގާނޫނުތައް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ފޭރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގާނޫނުތައް މިހާރު އުވާލާފައިވީނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ، ޗާއިނާއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކަކީ އަގުބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއް. ރާއްޖެ ޗައިނާގެ ދަރަނީގެ މަޅީގައި ޖެއްސުމަށް ޗައިނާއިންވަނީ، ގަސްދުގައި މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި.
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، 2013އިން 2018އާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްތައް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެރަށްތައް ތަަރައްގީނުވެ ހުރިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ރައިސިނާ ޑައިލޮގްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. ރައިސިނާ ޑައިލޮގްއަކީ އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އާއި އޮބްޒާވާ ރިސާޗް ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް