ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 23:25
ހުކުރު ނަމާދަށް އަލް-އަގްސާ މިސްކިތަށް އެތައްހާސް ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
ހުކުރު ނަމާދަށް އަލް-އަގްސާ މިސްކިތަށް އެތައްހާސް ރައްޔިތުން އެއްވެފައި
އަލްޖަޒީރާ
އިސްރާއީލް - ފަލަސްތީން
އަގްސާ މިސްކިތަށް ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއަށް ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފި
 
މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 57 އާންމު ރައްޔިތަކަށްވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބިފައި
 
މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި 3 ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
 
ހުކުރު ނަމާދަށް އަލް-އަގްސާ މިސްކިތަށް ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން އެއްވި

އަލް-އަގްސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުންގެ ތެރެއަށް، ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން އިސްރާއީލް ސިފައިން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފިއެވެ.

އަލް އަރަބިއްޔާ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިސްކިތުގައި އަޅުކަމުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލް ސިފައިން ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ކަރުނަ ގޭސް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ވަނި ނޭވާ ހާސްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.

ރަމްޟާން މަހުގެ ތިންވަނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް އަލް-އަގްސާ މިސްކިތަށް އެތައް ހާސް ރައްޔިތުން އެއްވިއެވެ. އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ މި ހަމާލާގެ ސަބަބުން އަޅުކަން ކުރުމަށް މިސްކިތަށް އެއްވި 150،000ހާ މީހުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޖެރޫސަލަމްގެ އިސްލާމިކް ވަގްްފްއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިސްރާއީލް ސިފައިންނާއި ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ހިނގާ ދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 57 އާންމު ރައްޔިތަކަށްވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބިފައެވެ.

އިސްރާއީލް ސިފައިން ބުނީ ހަމަނުޖެހުން ފެށުނީ ފަލަސްތީންގެ އާންމު ރައްޔިތުން އެތަނުގައި ތިބި ޔަހޫދީން އަދި ސިފައިންނާ ދިމާއަށް ގައު އުކަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. ރޮއިޓާރސްގެ ނޫސްވެރިއަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަގްސާ މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ރަބަރު ވަޒަނާއި ގްރެނޭޑުން ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުމުގައި 3 ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.

ފާއިތުވި ހުކުރު ދުވަހު އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި ފަލަސްތީނުގެ 158 މީހަކަށްވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި 400ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. މާޗް މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި 29 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި އަހަރު ޔަހޫދީންގެ "ޕާސްއޯވަރ" ބަންދު ފާހަގަކުރުމަށް އަލް-އަޤްސާ މިސްކިތް ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔަހޫދީންވަނީ އެއްވެފައެވެ. ޔަހޫދީންގެ "ޕާސްއޯވާރ" ބަންދާއި "އީސްޓަރ" ބަންދުވެސް މި އަހަރު އަންނަނީ ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހޫނުވުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ. މި ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް ޔަހޫދީން އަންނަނީ އެމީހުންގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އަގްސާ މިސްކިތް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް