އައްޑޫ ސިޓީ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 13:59
ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުޑަކުދިން
ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުޑަކުދިން
ގޫގުލް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލާގައި ހިތަދޫ ކޯޓުންކުރި އަމުރު ދަމަހައްޓަން ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
 
މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައްސަލައެއް އެޗްއާރްސީއެމުންވެސް ދަނީ ބަލަމުން
 
މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނުޙައްގުން ކަމަށް ބުނެ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދޭ
 
އަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް 25 ވަނަ ދުވަހު

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަންހެންމީހާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހިތަދޫ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ހައިކޯޓުންވެސް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

2022 މާރޗް މަހުގެ 25 ގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެއަންހެން މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންވަނީ އަމުރު ނެރެފައެވެ. އުމުރުން 59 އަހަރުގެ އާމިންދިޔެ (އާމިންދައްތަ) ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނެރުނު އަމުރު އޭނާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އެއަމުރު ދަމަހައްޓާފައިވަނީ ހިތަދޫ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ގޯހެއް ނެތްކަމަށް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ.

އެއަންހެން މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައިކޯޓުން ތާއިދު ކުރިއިރު އޭނާ ބަންދުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އައްޑޫގައި ދަނީ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެމީހާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަންތަކެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.  

މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެއަންހެން މީހާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އައި މީހެކެވެ. ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ ތިރީހަކަށް އަހަރުވެފައިވާ އެއަންހެން މީހާ ބަންދުކުރަންޖެހުނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުޑަ ކުއްޖާއަށް އެމައްސަލަ ދިމާވިކަން އެނގުނު ދުވަހު އެކުއްޖާ ފާޚާނާއަށް ގެންދިޔައީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އިތުރު މީހެއްގެ ޝާމިލުވުމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމެޓީއިން ވެސް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަންހެން މީހާއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ޓީމަކުންވެސް ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއަންހެން މީހާގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް