ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 14:45
ލ. ގަމުގައި އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަޅާ ތަނެއް
ލ. ގަމުގައި އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އަޅާ ތަނެއް
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް
ގަމުގައި އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލަކީ 50 އެނދުގެ ތަނެއް
 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ލިބި އެރިޕޯޓަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވަނީ ކޮމިޓްމެންޓް ދީފައި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކެންސަރަށް ހާއްސަކުރެވިގެން އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލ. ގަމުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 އެނދުގެ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ލިބި، އެރިޕޯޓަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮމިޓްމެންޓް ލިބިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ލ. ގަން ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެއީ ޑޮއިޗަރ ބޭންކުގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލ. ގަމުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާއި، ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 20 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ލ. ގަމު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާއި، ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގެ ދަށުން ރަށުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ވެސް ކައުންސިލަރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ފުރަތަމަ އެޅުމަށް ނިންމީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއެވެ. އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު މުހިންމު 4 އެއްބަސްވުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކެންސަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކާއި ކްރިކެޓް ދަނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލާއެކު ކެންސަރު ބަލީގެ ތަހުލީލުތައް ކުރެވި، ބަލި ދެނެގަނެވި، ފަރުވާ ދެވި އަދި ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލު ހުޅުވި ހިނގަން ފެށުމުން މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް ވެސް ތައާރަފު ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކެންސަރު ބަލި މީހުން އެކުލެވޭ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލެވިގެން ދާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫގެ ދަށުން, ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ދާއިރާ ބޭފުޅުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 250 މުވައްޒަފުންނާއި ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރުން އަދި ޓެކްނީޝަނުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަދި ކެންސަރު ފަރުވާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ތަމްރީނުކުރެވޭނެއެވެ. މި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކެންސަރު ބަލީގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2018ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ކެންސަރު ބައްޔަށް 1،029 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވެއެވެ. ޖެހިގެން އައި 2019ވަނަ އަހަރު އެއަދަދު 1417ށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިޔަ މީހުންނެވެ.

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ރާއްޖޭގައި އެޅުމަަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ކެންސަރު ބައްޔަކީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލިކަމަށް އާސަންދައިގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ރަނގަޅު، ހާމަކަން ބޮޑު، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް
ވޯޓުލުން ފެށޭނީ 8 ޖަހާއިރު، ނިމޭނީ 5:30 ގައި