ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 07:16
ވ. ފެލިދޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕިކްނިކް ސަރަހައްދު
ވ. ފެލިދޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޕިކްނިކް ސަރަހައްދު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުޓީ ފަންޑު
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފެލިދޫ އަދި ހެނބަދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
 
މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 65 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެފައިވޭ

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ 'ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން ވ. ފެލިދޫ އަދި ނ. ހެނބަދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލައިފިއެވެ.

ފެލިދޫ ޒުވާން އެކުވެރިންގެ ދިރުން ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ވ. ފެލިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކޮށްފައެވެ. މި ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓުއަރިސްޓުންނާއި ކައިރި ރަށްރަށުން އެރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެހެނެވެ. އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެހެން އެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ޖޯލި، އުނދޯލި، ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް އަދި އައުޓްޑޯ ޝަވަރެއް ބަހައްޓާފައެވެ.

ހެނބަދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބާބަކިއު ސަރަހައްދު - ބީއެމްއެލް

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ހާމިދު ރަޝީދު ވަނީ ނ. ހެނބަދޫގައި ވެސް ބާބަކިއު ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް، ޖޯލި ފަތި، ހޮޅުއަށި ބަހައްޓައި ކުޑަ ލައިބްރަރީއަކާއި މަސްކެނޑުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އަށްޓެއް ހަދައި ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ސްޓޯރެއްވެސް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ.  އެ ސަރަހައްދު މިހާރު ވަނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 65 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް