ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 14:58
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް
ޕޮލިސް
ފުލުހުންގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ
 
މި ކޮލެޖާއެކު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ
 
ކޮލެޖު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ސްބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި މިނިިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި ރައްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ، ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިއަދަކީ ފާހަގަކޮށްލެވިގެންދާނެ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި، އަދި މިނޫންވެސް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ކުރިމަގާއިމެދު މިއަދު އުންމީދު ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު - ޕޮލިސް

ސީޕީ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މިއަދު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ގާއިމްކުރެވުނު ކޮލެޖާއެކު އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަގު ފަހިވެގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު މި ކޮލެޖުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ އިދާރާތައް އިތުރަށް ޒަމާނީ ކުރުމަށްވެސް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ހިއްސާކުރާ މުހިންމު ގުޅުމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. މިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން އަދާކުރާ މުހިންމު ރޯލު ސީޕީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޒަމާނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމަކީ އެ އިދާރާގެ މުހިންމު އެއް އަމާޒެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިގެން، ފުލުހުންނަކީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބައި ކަމުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް މި ދާއިރާއަށް އައު މީހުން ނެރެ، މިގޮތަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމައަށް ދިނުން މުހިންމު ކަމުގައި ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ ޒަމާންތަކަކަސް ދެމިގެންދާނެފަދަ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް މިކަމުން ނިކުންނާނެ ކަމުގައި ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް