ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 18:13
ޗައިނާގެ ތަހުގީގު ޓީމްތައް، ބޯޓުވެއްޓުނު ތަނަށް ދަތުރުކުރަނީ
ޗައިނާގެ ތަހުގީގު ޓީމްތައް، ބޯޓުވެއްޓުނު ތަނަށް ދަތުރުކުރަނީ
ސީ.އެން.އެން
ޗައިނާގެ ބޯޓެއް ވެއްޓުން
ހޯމަދުވަހު ޗައިނާގައި ހިނގި މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއްނުވޭ
 
ބޯޓު 2 މިނެޓެއްހާއިރު ތެރޭގައި 25،000 ފޫޓުގެ ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކުރި

ޗައިނާއަށް ހޯމަދުވަހު ވެއްޓުނު "ޗައިނާ އީސްޓަރން އެއަރލައިން"ގެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްނުވާކަމަށް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ. 132 މީހުންނާއެކު ކުންމިންގއިން ފުރައިގެން ގުއަންގޒޫއަށް ދަތުރު ކުރި ބޮއިންގ737 މަރުކާގެ ބޯޓު ވެއްޓިފައިވަނީ ބޯ ޖަންގަލި ހިމެނޭ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބަކަށް, އިއްޔެ މެންދުރުފަހުގެ މަގުތެއްގައެވެ. މަރުވި މީހުންނާބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާ ޗައިނާ ޔޫތު ޑެއިލީއާ ހަވާލާދީ ލިބޭ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި, މޫސުން ގޯސްވުމާއި އަދި ފަރުބަދަމަތީގެ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ, ތަހުގީގު ޓީމްތަކަށްވެސް ބޯޓުވެއްޓުނު ތަނަށް ދިއުމަށް ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަބަބެއް އަދިވެސް ހާމަވެފައި ނުވާއިރު, ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮއްޓާއި ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެކޯޑަރވެސް އަދި ނުފެންކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކީ ފާއިތުވި ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭ ޗައިނާގައި ހިނގި މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެވެ. ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ލިބޭތޯ ހޯމަދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން, ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ އާއިލާގެ މީހުން ގުއަންގޒޫ އެއާޕޯޓަށް ވަނީ އެއްވާން ފަށާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ފެޑަރަލް އެވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި, ބޯޓުވެއްޓުނު ބާރު ސްޕީޑްއަށް ބަލާއިރު އެކަކުވެސް ދިރިހުންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ބޯޓު ބިމާ ގުޅުން ކެނޑި, ކުއްލިއަކަށް ސީދާ ތިރިއަށް ވެއްޓުމުގައި ދެމިނެޓެއް ހާއިރު ތެރޭ 25,000 ފޫޓުގެ ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކުރިކަމަށް ވެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިތާ ދެތިންގަޑިއިރުތެރޭގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީޖިން ޕިންގ ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައި، އަވަހަށް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނެއް ފެށުމަށާއި, ކަން ހިނގިގޮތް ދެނެގަތުމަށް އިމަރޖެންސީ ސަރވިސަސްއަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް