ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 23:47
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުޣުނީ އަދި ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާދަމް މުހައްމަދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުޣުނީ އަދި ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާދަމް މުހައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
 
ކުންފުނިތަކަށް މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ޕީސީބީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ, ސަރުކާރުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ހަސަން މުޣުނީ، އައްޔަންކުރައްވަނީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އާދަމް މުހައްމަދު ބަދަލުކުރަނީ (އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި) ޕޯސްޓް އޮފީހަށެވެ.

ކުންފުނިތަކަށް މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)އަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. 

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފައިވާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރުނަމަވެސް ސަރުކާރުން އަދި މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ސަބަބެއް ވެސް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
44%
0%
11%
11%
0%
ކޮމެންޓް
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 15:06
އެމްޑީ
ކޮބާ.. މިއެމްޑަބްލިއު އެސްސީ.ގެއެމްޑީ ބަދަލުކުރުން....