ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 18:59
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްއެންޑީއެފް
ގުޅިގެން ގައުމުތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުން
ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
 
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ޞުލްޙަޔާއި އަމާންކަމަށް ލޯބިކުރާ ޤައުމެއް

ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީ، ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކީ، ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޑީއެފް މެރީން ކޯރ އިން މުޅިން އަލަށް އެކުލަވާލައި، ހިންގި ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕް ކޮލިފިކޭޝަން ކޯސް ނިންމުމަށް ގިރިފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، އެކަމަނާ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ޞުލްޙަޔާއި އަމާންކަމަށް ލޯބިކުރާ ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ގޮތަކީ، އަބަދުވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކީ، ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ. މިވީހާ ތަނަށްވެސް، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާ އަދި މިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިގޮތުގައި ކަށަވަރުކޮށް، ދަމަހައްޓަމުން އައިސްފައިވުމުގެ ސިއްރަކީ މިއީ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީވެސް މިއީ ކަމަށާއި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙްގެ ދިފާޢީ ސިޔާސަތުގެ އަޞްލަކީވެސް މިއީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާ، ސިފައިންނަށް ތަމްރީނުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވާދެއްވާ، ސިފައިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ކޮށްދެއްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށްޓަކައި، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، އެންމެހާ ސިފައިންގެ ނަމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ އާއިލާތަކުގެ މެންބަރުންގެ ޤުރުބާނީއަކީ އެއްވެސް ތަރާދަކުން ކިރޭ ވަރަށްވުރެ މާ ބަރު، މާ އަގުބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ކަމާއި، އެބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު ޙިއްސާއެއްކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ސިފައިންގެ ކޮނޑުގައިވާ ޓެބާއި، މޭމަތީގައިވާ ބެޖާއި، ބޮލުގައިވާ ބެރޭއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އެމީހުންގެ ކޮނޑާއި، މެއާއި، ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާގެ މަތިވެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބުރަކަން ކަމަށެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އިތުރުން، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފާއި، ސީ.ޑީ.އެސް.އެސް އަދި މެރިން ކޯރގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަހީދާއި، ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި، ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ ސިފައިންނާއި، މެރިން ކޯރ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕް ކޮލިފިކޭޝަން ކޯހުގެ މުދައްރިބުންނާއި ޓްރެއިނަރުންނާއި ކޯސް ފުރިހަމަކުރި އެންމެހާ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކުގެ މެންބަރުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕް (އެސް.އޯ.ޖީ) އަކީ، ސިފައިންގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަމުންދާ އިޞްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމްބެޓިންގ ޓެރަރިޒަމް އަދި ޑައިރެކްޓް އެކްޝަން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް މެރިންކޯރގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޚާއްޞަ ފައުޖެކެވެ. އެސް.އޯ.ޖީން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ސްޕެޝަލް ފޯރސަސްއާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް