ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 13:44
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހުމެއިދް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހުމެއިދް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ގެނައުން
ހަންގޭރީއަށް ގެންދެވުނު 15 ދިވެހިން މާލެ އައުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ދަތުރު ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި
 
ޔޫކްރެއިންގައި ފަސް ކުދިން މަޑުކުރީ ވިސާގެ ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް
 
ޚާރްކީވްގައި ތިބި 4 ދަރިވަރުން ފެބްރުއަރީ 18 ގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު 23 ފެބްރުއަރީގައި 25 ދަރިވަރުން ޔޫކްރެއިނުން ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
 
50 ދަރިވަރުން ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު

ހަންގޭރީގެ ބޯޑަރ ހުރަސްކޮށް އެގައުމުގެ ބުޑަޕެސްޓަށް ގެންދެވުނު 15 ދިވެހިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހުމެއިދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިންގެވުމާއި ވެސް ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުނެންވި ހުމެއިދް ވިދާޅުވީ އިވަނޯ-ފްރެންކިވްސްކް ގައި ތިބި 15 ދިވެހިން ޔޫކްރެއިން އާއި ހަންގޭރީ ބޯޑަރާއި ކައިރީގައި އޮންނަ އަޒޯރާޑްގައި ހުންނަ ހަންގޭރީ ކޮންސިއުލޭޓްގައި ތިބުމަށްފަހު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، ހަންގޭރީގެ ވެރިރަށް ބުޑަޕެސްޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުން ފުރައިގެން މިއަދު މާލެ އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

50 ދަރިވަރުން ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ޚަރްކީވްގައި 35 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދިޔަ ކަމަށް ހުމެއިދް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން އިވަނޯ-ފްރެންކިވްސްކްގައި 15 ދަރިވަރުން ތިބި ކަމަށާއި ނިޕްރޯގައި އެއް ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޚާރްކީވްގައި ތިބި 4 ދަރިވަރުން ފެބްރުއަރީ 18 ގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު 23 ފެބްރުއަރީގައި 25 ދަރިވަރުން ޔޫކްރެއިނުން ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުމައިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގައި ފަސް ކުދިން މަޑުކުރީ ވިސާގެ ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށެވެ.

ހުމެއިދް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާ އިން ހަމަލާ ދޭން ފެށި ފަހުން ޚާރްކީވްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާއިލާއެއްގެ އިތުރުން ކީވްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ޔޫކްރެއިން އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ތިބިކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު ޔޫކްރެއިންގައި ޖުމްލަ 12 ދިވެހިން އެބަތިބި ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުމެއިދް ވިދާޅުވީ އެ 12 ދިވެހިން ހަންގޭރީ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް ގެންދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ހަމަލާތައް ސީރިއަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމަށާއި ބޯޑަރަށް ދިޔުމަށް 16 ގަޑިއިރު ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެ ދިވެހިންނަށް ބޯޑަރަށް ދެވޭނެ ގޮތް މެދުވެރިވުމުން އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ 12 ދިވެހިން ތިބީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމަށްވުމުން ދަރިވަރުންނާއި އާއިލާތައް ހަންގޭރީ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ގެންދިޔުމަށް ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށާއި ޚާރްކީވްގައި ތިބި ދަރިވަރުން ގެނައުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަށްޗަކީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރާ ސަރަހައްދަކަށް ވެފައި އެ ސަރަހައްދުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކާފިއު ހިންގާފައިވުމާއި ކާފިއު ހިންގާފައިވާތީ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކަމަށްވެސް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ހަންގޭރީ ބޯޑަރަށް އެ ދަރިވަރުން ގެންދިޔުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަންގޭރީ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީން އެ ކުދިންގެ ހާލު ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކުދިންގެ އާންމު ހާލަތު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓްރީން މާލީ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް