ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 18:58
ޓޫ ތައުޒަން އެންޝޭންޓެޑް އައިލެންޑްސް ފޮތް ނެރުން
ޓޫ ތައުޒަން އެންޝޭންޓެޑް އައިލެންޑްސް ފޮތް ނެރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖޯޖް ކޯބިންގެ ފޮތް ނެރުން
ޖޯޖް ކޯބިންގެ "ޓޫ ތައުޒަން އެންޝޭންޓެޑް އައިލެންޑްސް" ފޮތް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި
 
ކޯބިން ވަނީ ފޮތުގެ ގިނަ ކޮޕީތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައި
 
މިއީ 1972 ވަނަ އަހަރު ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާނީއެއް ކަމުގައިވާ ޖޯޖް ކޯބިން ލިޔުއްވާފައިވާ އައު ފޮތް ރަސްމީކޮށް ނެރެފިއެވެ.

"ޓޫ ތައުޒަން އެންޝޭންޓެޑް އައިލެންޑްސް" މި ފޮތަކީ ޖޯޖް ކޯބިންއާއި ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ފްރޭންސެސްކޯ ބާރނިން ގުޅިގެން 1972 ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ. ކޯބިން މިފޮތް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފޮތް ރަސްމީކޮށް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ޓޫ ތައުޒަން އެންޝޭންޓެޑް އައިލެންޑްސް" މި ފޮތް ރަސްމީކޮށް ނެރެފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ފޮތް ރަސްމީކޮށް ނެރެދެއްވުމަށްފަހު ކޯބިން ވަނީ ފޮތުގެ ގިނަ ކޮޕީތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޯބިން ވަނީ އޭނާ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިން އޭނާއާމެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޚުދު އޭނާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު ކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިލީވް މީ، އައި ރިއަލީ ފީލް ޕާރޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.
ޖޯޖް ކޯބިން

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ, މިފޮތް ނެރުމަށް ނިންމެވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫފެއް އައީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން 16 ފެބުރުއަރީ 1972ގައެވެ. އެއީ އިޓަލީވިލާތުގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ ޖޯޖް ކޯބިންއާއެކު އިޓަލީވިލާތުން ޒިޔާރަތްކުރި 22 ފަތުރުވެރިންގެ ގްރޫޕެކެވެ. އެމީހުން ދެހަފުތާއަށް ރާއްޖޭގައި ތިބުން ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފެށުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް