ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:16
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
އެމްޕީއެލް
ކެރިއަރ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
އެމްޕީއެލްގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
އެމްޕީއެލްއިން ގެންދަނީ މި ދާއިރާއިން އިތުރު އެކި ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ރާއްޖެއަކީ 99 އިންސައްތަ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ގައުމެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކެރިއަރ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެމްޕީއެލްގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޕީއެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯއާއި އެކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެމްޕީއެލްގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެމްޕީއެލްއަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ 99 އިންސައްތަ އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ޤައުމެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިމްޕޯޓުގެ 90 އިންސައްތަ އެތެރެވަނީ ކަނޑުމަގުން ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި، ޕައިލެޓުންގެ މަސައްކަތާއި، ބޯޓުފަހަރު ރިޕެއަރކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރުމާއި، މިފަދަ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މެރިޓައިމް ސިނާއަތަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ދާއިރާ ކަމަށެވެ. މި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކޮށް މި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކޯސްތަކާއި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް އެމްޕީއެލްއިން ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުން
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ

މި ރަސްމިއްުޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިފަދަ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާއިރު، އެމްޕީއެލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޕޯޓުތައް މެނޭޖްކުރުމެވެ. އެގޮތުން އެމްޕީއެލުން މިހާރު ގެންދަނީ ހުޅުމާލެ ޕޯޓާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓު، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޯޓު، ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓު، މާލެ ނޯތު ހާބަރ، މާލެ ސައުތު ވެސްޓް ހާބަރ މެނޭޖްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް