ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 15:01
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޔޫކްރެއިން - ރަޝިޔާ
ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިނަމަ، ރާއްޖެއަށް އެކަމުގެ ގެއްލުންވާނެ - ރައީސް ނަޝީދު
 
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 50ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވޭ
 
މިކަމުން ރާއްޖެއަށް ވާނެ ގެއްލުން ބަލައި ސަރުކާރުން ސަމާލުވާންޖެހޭ

ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި ނަމަ، ރާއްޖެއަށް އެކަމުގެ ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާގެ މަސްރަހަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޔޫކްރެއިން އަދި ރަޝިޔާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ދެ ގައުމު ކަމަށާއި، ހަނގުރާމައެއް ފެށިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހީވެސްނުކުރާހާ ގެއްލުންތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމުން ރާއްޖެއަށް ވާނެ ގެއްލުން ބަލައި ސަރުކާރުން ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް މިހަފްތާތެރޭގައި ހަމަލާދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުން ފައިބަން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހު ގޯސްވަމުންދާއިރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 50ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ މައިގަނޑު ދެ ސަރަަހައްދެއްގައި ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ މަސްރަހު ގާތުން ބަލަމުންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވީއެންމެ އަވަހަށް ޔޫކްރެއިން ފޭބުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބާލުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް