އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ

އދ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

  • އުތުރު ކޮރެއާ އިން ވަނީ އދ ގެ ގަރާރުތަކަށް ބޯނުލަނބާފަ

ކ. މާލެ | 3 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 15:19 | 1,342

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް މިސައިލް ޓެސްޓްތައް ކުރަމުން - ގޫގުލް

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ކުރާ މިސައިލް ޓެސްޓްތަކާއި ގުޅިގެން އދ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށް އާ ދަތިކުރުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ.

އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުން، އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ އަދި މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް އާއި ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ބްލެކް ލިސްޓަށް މިފަހަރު އިތުރު ކޮށްފައި ވަނީ އުުތުރު ކޮރެއާގެ 14 އޮފިޝަލަކާއި އަދި 4 އެންޓިޓީއެއްގެ ނަމެވެ. މި ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތައް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާ ކުރުމާއި އަދި އެސެޓްތައް ފްރީޒް ކުރެވޭނެއެވެ. ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅި މީހުންގެތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާ އިން، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އަށް އަމާޒުކޮށް ޖަސޫސު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންްސްގެ ކަންކަން ލީޑް ކުރާ ޗޯ 2-ޔޫ ހިމެނެއެވެ.

ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލުން އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅީ، އެ ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަފްތާތަކަކަށް އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

އުުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ އަދި މިސައިލް ޓެސްޓްތައް ކުރުން މަނާކޮށް އދ އިން ނެރެފައިވާ ގަރާރަށް އެގައުމުން ވަނީ ބޯނުލަބާފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަރާރު 15 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ސެކިޔުރިޓީީީީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓުތައް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ވައިސް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަން ސޮން-ރިއޮލް ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބީބީސީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޮން-ރިއޮލް ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާ އިން އިތުރު މިސައިލް ޓެސްޓުތަކެއް ކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭއިރު އެކަން ކުރާނީ، ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު، މަހަކު އަދި އަހަރަކު ކަަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.