ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 19:34
އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ ޕީޕީއެމް ހަބޭސް
އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕެއިން
ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތަކާގުޅޭގޮތުން ފިތުނަ އުފައްދައި ގޯސް ތުހުމަތުކުރުމުން، ގުޅުމަށް އަސަރުކުރޭ: ސަރުކާރު
 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު، ޒިންމާދާރުކަމާއި ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުން ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރޭ
 
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށްވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ
 
ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ސަރަހައްދީ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ

ރާއްޖެއާ ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިތުނަ އުފައްދައި ގޯސް ތުހުމަތުތަކެއް ފެތުރުމަކީ، ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިވެދޭ އަވަށްޓެރި ގާތް އެކުވެރި ގައުމުތަކާމެދު އޮންނަ ބަދަހި ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތްގުޅުން އޮންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމުކަމުގައިވާ އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ މަދު ބަޔަކު، އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރަމުންދާ އަސާސެއް ނެތް މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ސަރުކާރަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަންފަދަ މުހިންމު ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް، އެފަދަ ހައްގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކެއްކަމަށް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލުކޮށް ތާއީދުކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމުގައިވާއިރު، އެފަދަ ހައްގުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަޔާނުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އަދި ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގައުމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ނުރަނގަޅު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމުން އެކަމުގެ އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ނޫންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެއިން ޒަމާންވީ ބަދަހި ގުޅުންތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިހުތިރާމާއި ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ގާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާނޭ ގުޅުންތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ސަރަހައްދީ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފައިދާވެ، އެ ފައިދާތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބަޔާނުގައި ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހަަރަކާތްތެރިވުމަށް ގޮވާލައި، ރާއްޖެއާ ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި އޮންނަ ގާތް ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާހެން ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް