ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 13:00
"ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް 2021" އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
"ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް 2021" އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްޓީސީސީ
ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް
ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއެކު އެމްޓީސީސީން ސޮއިކޮށްފި
 
މިއީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފަންނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
 
އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒަކީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން

"ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް 2021" ގެ ދަށުން، ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި، އެމްޓީސީސީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހޯމަދުވަހު އެމްޓީސީސީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސައިން އިސްމާއީލެވެ. މި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ "ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެއޮތޯރިޓީގެ ނެޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްގެ މިންގަޑުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފަންނީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން އެމްޓީސީސީގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް ހޯދުމެވެ.

Advertisement

މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށް ބެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނެނީ 'ހުނަވަރު ލައިސެންސިންގ ޕްރޮގްރާމް' އަދި ހުނަވަރު ،ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް' އެވެ. މިގޮތުން މިހާރު މިފެށޭ ހުނަވަރު ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިއަހަރުން ފެށިގެން ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒަކީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ. މިއަހަރު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 30 މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ވެލްޑިންގް، ޕްލަމްބަރިންގ، އިލެކްޓްރިކް މަސައްކަތް، އޮޓޮމޯޓިވް މެކޭނިކް މަސައްކަތް، ވަޑާންކުރުން އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ސުޕަވައިޒް ކުރުން ފަދަ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކުވެސް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަމްރީނު ކުރެވޭއިރު، ބައިވެރިންނަށް 3،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯރކް ސައިޓްގެ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ "ހުނަވަރު ލައިސެންސިންގް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން 23 މީހުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވި 15 މީހުން ވަނީ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައެވެ. މިޒުވާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޏ. ފުވައްމުލައް، ގދ. ތިނަދޫ އަދި ލ. ފޮނަދޫގައެވެ. މީގެތެރެއިން 13 މީހަކު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް އެމްޓީސީސީ އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު އަންނަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް