ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:27
އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލަރޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ
އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލަރޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ ކޮންކަހަލަ ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ބުނަން އަދި މާއަވަސް: ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ
 
ފެންނަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ނުފެނޭ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ ކޮންކަހަލަ ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށް ބުނަން އަދި މާ އަވަސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލަރޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ފައުޗީ ވިދާޅުވީ މި ވޭރިއަންޓާއެކު ހާލަތު އެހާ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ފެންނަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް "ނުފެންނަ" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ފައުޗީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ވެގެންދާނީ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ވޭރިއަންޓަށް ކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެންމެ އިސް ސައިންޓިސްޓް ސޯމިޔާ ސްވާމިންތަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްގެ ނެކްސްޓް ކޮންފަރެންސް ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސޯމިޔާ ވިދާޅުވީ އެ ވޭރިއަންޓަށް އެހެން ވެކްސިނެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށެވެ. ކޮވިޑްގެ އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކަށް ވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކަމަށް އަދި ނިންމަން މާއަވަސްކަމަށް ސޯމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓް އުފެދިފައިވާ ތަނަކީ ދެކުނު އެފްރިކާ ކަމަށް ނިންމުމަކީވެސް އަދި ޔަގީނާ ގާތަށް އެނގޭކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅޭގޮތުން އަދި އެއްޗެއް ބުނަން އަވަސްކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިވޭރިއަންޓަކީ އެންމެ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް ފެތުރިފައިވާ ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެތުރޭނެ ވޭރިއެންޓެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ސޯމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކުގެ 99 އިންސައްތަ ކޭހަކީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސްތަކެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން މާބޮޑަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުނުވުމަށް ވެސް ސޯމިޔާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އައު ވޭރިއަންޓާއެކު ގިނަ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކުރަމުންނެވެ. ގިނަ ސައިންސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މިޕެންޑަމިކް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ފަގީރު ގައުމުތަކަށްވެސް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ވެކްސިން ޖެހުމެވެ. ބޫސްޓަރ ޑޯޒް މުއްސަނދި ގައުމުތަކަށް ދިނުމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް