ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:06
ނޮވޭވެކްސް ވެކްސިން
ނޮވޭވެކްސް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
އައު ވޭރިއަންޓަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން
އައު ވޭރިއަންޓަށް ނޮވޭވެކްސް އިން ވެކްސިން އުފައްދަނީ އަންނަ މަހު
 
ވޭރިއަންޓްގެ ޖެނެޓިކް ސީކުއެންސް އަށް ބިނާކޮށް ސްޕްއިކް ޕްރޮޓީން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނިފައިވާ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯނަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނޮވޭވެކްސުން ބުނެފިއެވެ.

ނޮވޭވެކްސުން ބުނީ ވެކްސިންގެ ކޮމާޝަލް މެނުފެކްޗަރިން އަންނަ މަހު ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. ނޮވޭވެކްސުން ބުނީ އެކުންފުނިން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގައި ވައިރަސްގެ އަސްލު ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޕައިކުން ބަލި ނުޖައްސާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް މީހާގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް އަސަރުކުރުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެކުންފުނިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އައު ވޭރިއަންޓް ބީ.1.1.529ގެ ޖެނެޓިކް ސީކުއެންސަށް ބިނާކޮށް ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ނޮވޭވެކްސްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް އެމަރޖެންސީ ހުއްދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިފައިވަނީ މި މަހު އިންޑޮނޭޝިޔާގައެވެ. އޭގެފަހުން ފިލިޕީންސްގައި ވެސް ވަނީ އެވެކްސިން އެމަރޖެންސީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ވެކްސިން އުފައްދާ އެހެން ކުންފުނިތައް ކަމުގައިވާ ޖަރުމަންގެ ބައޯއެންޓެކް އާއި ފައިޒަރ ގެ އިތުރުން ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އަދި މޮޑާނާއިންވެސް އަންނަނީ އެކުންފުނިތަކުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އައު ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ޓެސްޓްތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް