ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 14:00
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގާނޫނު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ބާތިލްވެއްޖެ
 
އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސްވުމުން ބިލް ވަނީ ބާތިލްވެފައި
 
ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 36 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި
 
ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ބާތިލް ވެއްޖެއެވެ.

އެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސް ނުކުރުމަށް ކޮމިޓީންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބިލަަށް ވޯޓަަށް އެހުމުން ބިލު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ، 4 މެމްބަރުންނެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 36 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު، ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ 6 މެމަބަރުން ތިއްބެވިއެވެ. ބިލު އިސްލާހު ކުރުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެނޭތޯ ނެތި ވޯޓުގައި، ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ، 7 މެމްބަރުންނެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 33 މެމަބަރުން ވޯޓުދެއްވިއިރު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ 4 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެހާ ހިސާބުން ބިލު ބާތިލްވީ ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ. އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަަނީ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ނަން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ލިޔަންވާނީ އެ ދާއިރާއެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ލިޔާއިރު އާބާދީގެ ތަރުތީބުން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ ނަން އެންމެ ކުރިއަށް އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އާބާދީ ބޮޑުރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ ނަން ލިޔަންވާނީ ބްރެކެޓެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިރާގެ ނަން ކިޔުމުގައި އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ ނަން ކުރިއަށް އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި އިސްލާހާ ގުޅުންހުރި އެ ގާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކާއި، އަދި މުޅި ގާނޫނުގައި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުޅިންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާކަން، އެ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާހުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމަކީ އެގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަކާ ނުލައިވެސް އިދާރީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމުން ބިނާވެފައިވަނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެނިހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި މި ބާވަތުގެ އިދާރީ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ނަން ޗެމްބަރުގައި ލިޔެ ބެހެއްޓުމުގައި، އެދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް އަވަށްތަކެއް ހިމަނައިގެން ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރުމަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި ޗެމްބަރުގައި މެންބަރުންގެ އެރޭންޖްމެންޓު ނުވަތަ މޭޒުގައި މެންބަރުގެ ނަމާއި ދާއިރާ ފާހަގަކޮށްފައި ނުހުންނަކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޗެމްބަރުގައި ބޯޑުތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި ނަމާއި އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އެކަނިކަން ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، އެއްވެސް ނަމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބޯޑެއް ޗެމްބަރ ގައިބެހެއްޓިފައި ނުވާކަންވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ދާއިރާގެ ނަން ހިމެނުމާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް އެނގޭގޮތަށް، އެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުމުން އިސްލާހު ހުށަހެޅި މަގުސަދު ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި