ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:22
އިންޓަ ސްކޫލް ކޯސްޓަލް ރޯވިން ބީޗް ސްޕްރިންޓުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ކޯސްޓަލް ރޯވިން ބީޗް ސްޕްރިންޓުގެ ތެރެއިން
އަތޫފް އާތިފް
ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް
ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާއެކު ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް
 
ވީއޭއެމުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ބީޗް ވޮލީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވަން
 
މޫދު ކުޅިވަރުތަކަކީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާއެކު އެންމެ ބޯޑަށް ކުރިއަރާނެ ކުޅިވަރުތައް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ބޮޑުބަޔެއް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓިއްޖެނަމަ ދިވެހި އިގްތިސާދު ހުއްޓޭނެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް އެކަން އޮތީ އެގޮތަށެވެ. މިދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އަންނަނީ އިސްކަމެއް ދީގެން ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަދުގެ ސަރުކާރުގެ އެއް ސިޔާސަތަކީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރުމެވެ.

ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާއެކު އެތައް ފައިދާއެއް ކުޅިވަރަށްވެސް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށެވެ. މޫދު ކުޅިވަރުތަކަކީ ފަތުރުވެރިން މަރުދޭ ކުޅިވަރުތަކެކެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ގިނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ މޫދަށް އެރި ހަދަން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

Advertisement

ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރުން އެއީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވެސް އުންމީދެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ވީއޭއެމުން އަންނަނީ ބީޗް ވޮލީބޯލްއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ އެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) ގެ ވިސްނުން ހުރީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމްގެ ތެރެއިން ބީޗް ވޮލީ ކުރިއެރުވުމަށެވެ. ރަނޭގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ، އެފްއައިވީބީގެ ރައީސް އަރީ ގްރާސާ ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު، ވީއޭއެމުން އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު ބީޗް ވޮލީބޯޅައިގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމް

މޫދު ކުޅިވަރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު ކުޅިވަރުތަކެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބޮޑީބޯޑިންގ އާއި ސާފިންގއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަހަކަށް އައިސް ކައިޓް ސާފިންގ އާއި ރޯވިން ވެސް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ސާފިންގގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ މުބާރާތްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ލެވަލްގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެތުލީޓުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެ އެތުލީޓުންގެ ތަޖުރިބާތައް ދިވެހި އެތުލީޓުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ދިވެހި އެތުލީޓުންގެ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މޫދު ކުޅިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އެތުލީޓުންވަނީ މޫދު ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީވެގެން އަންނާނީ ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންވެ އަދުގެ ސަރުކާރުން ސްޕޯޓްސް ޓުއަރިޒަމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވުމީ ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ދާން އުޅޭކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް