ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 19:35
މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަނީ: ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލްތަކުން ބުނޭ
މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަނީ: ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލްތަކުން ބުނޭ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ސިޓީ ކައުންސިލް
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަނުޖެހިފައި
 
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 3 ކައުންލިލަރުންގެ ތެރެއިން 2 ކައުންސިލް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީ
 
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް އެމްޑީޕީން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައި
 
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ 13 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެއް ގޮނޑި ފިޔަވައި ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކުރީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން

މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތައް މިއަންނަ ޖޫންމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުވާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ސިޓީކައުންސިލްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މެންބަރުން ހުވާކުރާނެ ތަނެއް އަދި ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެކައުންސިލްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ދަރުބާރުގެ ދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާކަމަށް އެކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދުނީ ދަރުބާރުގެ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެތަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން އެކައުންސިލަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ދޭން ނިންމީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނަށް ވެސް 13،000ރ. ދައްކަން އެންގި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން އެންގީ ހުވާކުރުމަށް ލިބޭނީ  ފާށަނާ މާލަން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށް އެންގި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން އެ މަލާން ވެސް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތް ކަމަށް އިއްޔެ ކުއްލިއަކަށް މިނިސްޓްރީން އެންގި ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ވެސް ހުވާކުރާނެ ތަނެއް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ސޯދިޤް (ސޯބެ) ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ސޯބެ ވިދާޅުވީ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އައިރުވެސް އެކަން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ހަފުލާއެއް ބޭއްވޭވަރުގެ ހޯލެއް ހުންނަނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދެ ހޯލުންކުރެ އެއްވެސް ހޯލެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

 މީގެ އިތުރުންމި ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރި  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކައުންސިލަރަކު ވެސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމަށް އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ހޯދުމަށް އެއަތޮޅު ކައުންސިލް އޮފީހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ 13 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން އެއް ގޮނޑި ފިޔަވައި ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކުރީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީންނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު ފުވައްމަުލަކު ސިޓީގައި ތިއްބަވާ 3 ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 2 ކައުންސިލަރުންނަކީ އެމްޑީޕީން އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާ އިރު ކައުންސިލްތަކުގެ ގިނަ ބާރުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހަނިކުރައްވާފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް