ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 15:44
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
އަޔޯރާގައި ބައިވެރިވުން
އަޔޯރާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
އަޔޯރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ނިންމެވީ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި

އިންޑިޔަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (އަޔޯރާ)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

އަޔޯރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ނިންމެވީ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ހުށައެޅުއްވި ކަރުދާހާއި ބެހޭ ގޮތުން އެ މަޖުލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އަޔޯރާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތު އެއްގޮތްކޮށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އަޔޯރާއިން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ އިގްތިސާދީ ދާއިރާ އާއި، ސައިންސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ދާއިރާ އާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އާއި، ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ.

އަޔޯރާގައި ބައިވެރިވުމުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ދިމާވާ ކަނޑުފޭރުމުގެ މައްސަލަ އާއި ޓެރަރިޒަމް ފަދަ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަށް ފައިދާހުރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، އިންޑިއަން އޯޝަން ރިމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ނިންމުމުން، ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އެސޯސިއޭޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ އިޖްރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް