ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 23:32
ދޫނިދޫގައި އަލަށް އެޅި މިސްކިތް
ދޫނިދޫގައި އަލަށް އެޅި މިސްކިތް
ޕޮލިސް
ދޫނިދޫ
ދޫނިދޫގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
މިސްކިތް އިމާރާތްކުރީ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތެއްގެ އެހީަގައި
 
މި މިސްކިތަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހަތަރުވި

ދޫނިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ދޫނިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަމާދުކުރުމަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު ދޫނިދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑޮކްޓަރު އަޙްމަދު ޒިޔާދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންކުރި އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިކަމުން ދައްކުވައިދެނީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ދީނަށްއޮތް ލޯބި ދައްކުވައިދިން ނަމޫނާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާ މެދު ފަޚްވެރިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މިސްކިތް ޤާއިމްކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ސަޤާފަތާއި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ މިސްކިތް ބިނާކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުން ދައްކަވުއިދެނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ދީނީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މުއައްސަސާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ހެއްކެއްކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ދޫނިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންނާއި އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު މެންދުރު ނަމާދުކޮށްފައިވާއިރު މެންދުރު ނަމާދު އިމާމުވެ ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑޮކްޓަރު އަޙްމަދު ޒިޔާދު އެވެ.

ދޫނިދޫގައި ޤާއިމްކުރި މި މިސްކިތަކީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީއާއެކު ފުލުހުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ. މި މިސްކިތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވާއިރު މި މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެއްފަހަރާ 250 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަހުރި މިސްކިތެކެވެ.

މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ ދޫނިދޫ އާއި މެރިން ޕޮލިސް އާއި ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައިވަނީ 2 މަހާއި 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި