ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 14:28
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތަކީ މިހާރު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެެއް
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތަކީ މިހާރު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރާއި ޑޮލަރު މާފިޔާ!
 
ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތަކީ އަހަރަކު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަންފާ ހޯދޭ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް
 
މި މާކެޓް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދަމަހައްޓަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމާއަތަކުން

ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރުގެ ވާހަކަ އެންމެންވެސް ދައްކައެވެ. މައްސަލައަކީ ދުވަސްވީ މައްސަލައެކެވެ. ނުހުއްޓި ފުޅާވަމުން ހެދިފޯދެމުން ފެތުރެމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ޖެހިފައިވާ ކެންސަރެއް ކަހަލަ މައްސަލައެކެވެ. ނުހުއްޓުވިގެން އުޅެނީ ގާނޫނުތަކެއް ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ. ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ފުދި އިތުރުވާވަރަށް ގާނޫނުތައް އެބަހުއްޓެވެ. ނުހުއްޓުވިގެން އުޅެނީ ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ މީހުން ނޭނގިގެނެއްވެސް ނޫނެވެ. ފަރުދާގެ ކުރިމައްޗާއި ފުރަގަހުގައި ތިބީ ކޮންބައެއްކަން އެބައެނގެއެވެ. ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންނެވެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބަލައިލީމާ ހަމަ ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް އެތިބީ ފެންނާށެވެ. ބޭންކު އެކައުންޓްތަކަށް ބަލައިލީމާ އާދައިގެ ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ އެކައުންޓުތަކުން ޑޮލަރު އެފެންނަނީ މިލިޔަނުން މިލިޔަނުންނެވެ.

ނުހުއްޓި ފުޅާވުމުގައި ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ ގިނަ ދިވެހިން ހީކުރާފަދައިން އާދައިގެ ގޮތަކަށް އޮތް ކުޑަކުޑަ ބާޒާރެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަރުގަދަ ބޮޑު ބާޒާރެކެވެ. މަގުމަތީގައި އެތިބެނީ އާދައިގެ ބިދޭސީ ލޭބަރުން ކަމަށްވިޔަސް މިއީ އެމީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނޫނެވެ. މި ވިޔަފާރީގެ ފަހަތުގައި ވަރުގަދަ ޑޮލަރު މާފިޔާއެއް އެބައޮތެވެ. އޭގައި ދޭސީންނާއި ބިދޭސީންވެސް ޝާމިލްވެއެވެ. ހުއްދަނޫން ވިޔަފާރިއަކަސް، ހުއްދަ ވިޔަފާރިއަކަސް މަންފާ ބޮޑުވެފައި މަންފާގެ ޔަގީންކަން އިތުރުވާ ވަރަކަށް މަސްލަހަތުގެ އަގުވެސް ދާނީ އުފުލެމުންނެވެ. ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު މިހާރު އޮތީ އެފެންވަރުގައެވެ. މަސްލަހަތުގެ މޫތައް ވަނީ މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ވަދެ ރަނގަޅަށް ހަރުލައިފައެވެ. ވަކިތަނެއް އިސްތިސްނާވުމެއް ނެތިއެވެ.

ނެޓްވޯކިން އާއި މަންފާގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެކެވެ. މި ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ އެންމެ އާދައިގެ ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެ އެކައުންޓުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގުމަށްޓަކައި ދެތިން މިލިޔަން ޑޮލަރު އެބަ ދައުރުވެއެވެ. އެކަން އެބަފެނެއެވެ. މިއިން ޔަގީންވަނީ މިއީ ބިލިޔަނަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމެވެ. އެންމެ ބިލިޔަނަކަށް ވިޔަސް ކަޅު ބާޒާރުގައި ކޮންމެ ޑޮލަރަކުން އަހަރަކު ބައިރުފިޔާގެ މަންފާއެއް ލިބުނަސް އެލިބުނީ 500 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަންފާއެކެވެ. ދޮޅުރުފިޔާކަމަށް ވެއްޖެނަމަ އެއީ ދޮޅުހާސް މިލިޔަނުގެ މަންފާއެކެވެ. މިހިރީ މީހަކު ބުއްދި ލުހިގެން އަންތަރީސްވެގެން ހިނގައިދާ ކަހަލަ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެވެ. މިވަރަށް މިބާޒާރުގެ ނަފާ އުފުލުނީމާ ދެން މަސްލަހަތުގެ ދިފާއުގައި ޚަރަދުކުރާކަށް ވަކި މިންވަރެެއް ނޯންނާނެތާއެވެ.

Advertisement

ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮންމެ ޑޮލަރެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކު ބެހެއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ބިދޭސީއެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކު ބެހެއްޓުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހައްލަކީ ކަޅުބާޒާރެެއް އުފެދެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ނައްތައިލުމެވެ. ބާޒާރެެއް އުފެދެނީ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނެތިގެންނެވެ. ރަސްމީ ދޮރުތަކުން ރަސްމީ ރޭޓުގައި ޑޮލަރު ލިބޭން ނެތުމުންނެވެ. އެކަން ހައްލުވީމާ އެއޮތީ ނިމިފައެވެ. މިއީ ބުނާން ވަރަށް ފަސޭހަ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމަކު ކުރާން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ބޭންކުތަކުން ރަސްމީ ރޭޓުގައި ވަކި ލިމިޓެއް ނެތި ޑޮލަރު ވިއްކަން ފެށީމާ މައްސަލަ ނިމުނީއެވެ. އޭރުން ކަޅު ބާޒާރަށް ބަރޯސާވާކަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދުންނަކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބޭންކުގައި ނެތް އެއްޗެއް އެއްވެސް ލިމިޓެއް ނެތި ވިއްކޭނެބާވައެވެ. ނުވިއްކޭނެއެވެ. ވިއްކޭނީ ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަންނަ ހުރިހާ ޑޮލަރެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ތެރެއަކަށް ނުވަދެއެވެ. ދައުރެއް ނުވެއެވެ. ބޮޑުބައި ދަނީ ސީދާ ގައުމުން ބޭރުގެ އެކައުންޓްތަކަށެވެ. ބާކީ ހުރިއެއްޗެއް އެތެރޭގެ ކަޅު ބާޒާރަށެވެ. މިއީ މިކަން ހިނގާގޮތެވެ. ހިނގާން ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ކަޅު ބާޒާރުގައި ފުރާނަ އެޅެނީ މިހިސާބުންނެވެ. ވިޔަފާރިއަކަށް ވަނީ މިހިސާބުންނެވެ. ބަޔަކަށް މިލިޔަނުން މިލިޔަނުން ފައިދާ ލިބޭނޭ ދޮރުދޮރު ހުޅުވެނީ މިހިސާބުންނެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަކީ އެއްބައެއްގެ މަސްލަހަތު ނިޔާކުރާގޮތެވެ. އެހެންވީމާ މިކަން މިގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ހިނގާނޭ މުއާމަލާތާއި ދައުރުވާނޭ ފައިސާގެ އަދަދު އޮތީ ހީކޮށްލުމެވެ.

ކަޅު ބާޒާރޭ ބުނެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ ކައިރިން ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގަށް ޖަމާވެގެން ތިބޭ ބިދޭސީ ލޭބަރުންގެ ތަސްވީރެއް ކުރަހާލައިގެން ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތެވެ. އެމީހުންނަށް މިވަރުގެ ނެޓްވޯކެއް ނުހިންގޭނެއެވެ. މި މާކެޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ދިވެހި މަހުޖަނުންގެ ދޮޅަސް ސޯޅަ މީހުންނެވެ. ކުރީ ސަފަށް ނުކުމެގެން އެތިބޭ ބިދޭސީންނަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެނީ އެމީހުންނެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ގާތު ބޭންކްތަކުން ބުނާނެއެވެ. މުދާ ގަންނަން ޑޮލަރު ހިފައިގެން އަންނަހަރެވެ. އެއީ ރަސްމީ ރޭޓުން ރަސްމީ ކައުންޓަރުތަކުން ލިބޭން ހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދެން ޖެހެނީ ލިބުނު ގޮތަކަށް ލިބުނު ރޭޓެއްގައި ހޯދާށެވެ. އެހިސާބުން ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލާއިރު ހެވިދިލިފައި ހުންނަނީ ޑޮލަރު މާފިޔާއެވެ. އެއް ނެޓްވޯކް އަނެއް ނެޓްވޯކާއި ގުޅި ލާމެހިގެން އުފެދިފައި އޮންނަ މާފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 10:06
ނަން
އެފަދަ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ނަންތައްވެސް މިތާގަ ޖަހާލިނަމަދޯ؟