ހއ. އިހަވަންދޫ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:56
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަހާސިންތާ
ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި.
 
36 ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 
މަހާސިންތާ ބާއްވާފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫގައި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި މަހާސިންތާ ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މިޖަލްސާގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ.

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ހިމެނޭ ތިން އަތޮޅު ކަމުގައިވާ ކަމުގައިވާ ހއ. ހދ އަދި ށ. އަތޮޅުގެ 36 ޖަމުޢިއްޔާއަކުން، މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މި މަހުގެ 25ން 27ށް ހއ. އިހަވަންދޫގައެވެ.

މަހާސިންތާގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރަރ އަޙްމަދު އިރާޝް ވިދާޅުވީ މަހާސިންތާގެ މަޤްޞަދަކީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމްކުރުމާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން ކަމުގައެވެ.

Advertisement

މަހާސިންތާގައި ތަފާތު އެކިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެލް.ޖީ.އޭ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ، އީ.ޕީ.އޭ، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އެން.ޖީ.އޯތަކުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޖަމުޢިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ހަރުދަނާ މުޖުޠަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމާއި ތަފާތު މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.

މަހާސިންތާގައި ވަނީ ތަޖުރިބާކާރު އިންސްޓްރަކްޓަރަކާއެކު "ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ" ގެ ނަމުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިންނާއެކު ދަތުރެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޖުމްލަ ފަސް މަހާސިންތާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު މިއީ މިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ މަހާސިންތާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް